یا «جمع دو عدد چیست؟

یک مکانیزم شکل گیری از پایین به بالا به این شکل است که در ابتدا یک هسته جامد به اندازه ی 10 برابر بزرگ تر از کره ی زمین شکل می گیرد و سپس مقدار زیادی از گاز را به خود جذب کرده و نگه می دارد. اولین لایه حاوی هسته سنگی سیلیکات و فلز نیکل است. این کشف به همراه کشف دیگر اجرامی با اندازههای مشابه، اتحادیه بینالمللی نجوم را بر آن داشت تا برای اولین بار مفهوم سیاره را تعریف کند. کلا هر بار به سفینه تان بر می گردید با ویدئوهایی که از زمین برایتان آمده و فیلم هایی که از روند کار شرکت می بینید و صحبت هایی که با شما می شود و اطلاعاتی که در اختیارتان قرار می گیرد، داستان برای شما پیش می رود و در پس زمینه به طور استاندارد و نرمالی در جریان است.

در بالای بسیاری از این رسوبات لایهای در هر دو نیمکره کلاهکهایی از یخ و آب وجود دارد که در طول سال به صورت یخ زده باقی میمانند. قطر این سیاره کوتوله دو هزار و 326 کیلومتر تخمین زده شدهاست و 27 درصد بزرگتر از پلوتو برآورد شده است. بر روی سطح این سیاره کوتوله بر اساس تصاویر فروسرخی که از آن به ثبت رسیده یخهای متانی وجود دارند و نشان میدهند ممکن است سطح آن نیز مشابه با پلوتو از بافتی همسان برخوردار باشد.

لحن حاکم بر فیلم نیز کاملاً مشهود است و خبری از بدگمانی علیه نسل بشر نیست. بر این اساس، علم جبر در نزد دانشمندان اسلامی تعمیم اعمال علم حساب به اعداد، و تحقیق در روابط حاکم بین اعداد به حساب آمد، با کاربرد حروف به جای اعداد. این برهان، نه حقیقتاً دلیل و حجتی بر وجود خدا، بلکه صرفاً محرکی برای افراد مردد و در راه­ مانده است (کاپلستون، 1380، ج4، ص215-214)؛ بنابراین برهان نامیدن آن، مسامحه است.

این فیلم به نسل انسانی میپردازد که در حال تقلا برای باقی ماندن به عنوان نیروی برتر بر روی کرهی زمین است. «زیر سیارهی میمونها» موفق میشود تا احساسات ضد انسانی بیشتری را با تمرکز بر عدهای میوتانت رادیواکتیوی در زیر سطح زمین به این اثر تزریق کند. با این حال متان سطح اریس بیشتر به زرد تمایل دارد و علت این موضوع فاصله بیشتر آن از خورشید است . سیارات زمینی از نظر اندازه و جرم کوچک هستند ، چگالی قابل توجهی دارند و سطح آنها سخت است. امواج رادیویی که از مشتری به رادیو تلسکوپهای زمینی میرسند دو نوع میباشند فورانهای انرژی و تابشهای پیدرپی.

چارلتون هستون با این شرایط برای همکاری در این پروژه موافقت کرد که فیلمبرداری کل صحنههایی که او در آنها حضور دارد در دو هفته انجام بشود و همچنین شخصیت او در انتها کشته شود. درست زمانی که آنها مشغول خو گرفتن با محیطشان هستند، یک گروه شکارچی انسانی شکل میگیرد و کرنلیوس (با بازی رادی مکداول) و زیرا (با بازی کیم هانتر) طعمه واقع میشوند و سرانجامشان یکی از دردناکترین لحظات تاریخ سینما را رقم میزند. خشمی که سزار (با بازی رادی مکداول) از خود نشان میدهد با اغماض قابل قبول است و رفتار شاهمنشانهی او با وجود تصویر اوج شورش در فیلم «فتح سیارهی میمونها» غیرقابلباور به نظر میرسد.

زیر سیارهی میمونها تنها اثری از میان 5 فیلم اصلی است که بدون حضور رادی مکداول فیلمبرداری شده و غیاب او کاملا حس میشود. لکه سیاهی که اخیراً در ابرهای مشتری کشف شده است، تاریکتر از هر ویژگی دیگری است که تاکنون در این سیاره غولپیکر مشاهده شده است. روی کاغذ تلاشِ سامر برای گرفتنِ جای مورتی بهعنوانِ نوهی محبوبِ پدربزرگشان و هشدار مورتی به سامر دربارهی اینکه ریک به هیچکس دیگری جز خودش اهمیت نمیدهد، پتانسیلِ دراماتیکِ خوبی را برای استخراج نوید میدهد. تصویر بالا، که توسط وایکینگ ۱ (Viking 1) در سال ۱۹۸۰ گرفته شده، ناحیه تارسیس شرقی را نشان میدهد.

برخی معتقدند که این همانندی در تعداد است (طباطبایی، 1417: 19/ 326)؛ اما پارهای برآنند واژه «ارض» (زمین) در قرآن بهصورت جمع بهکار نرفته است؛ درنتیجه، دلالت قطعی بر تعدّد زمینها وجود ندارد و ممکن است همانندی در آیه مذکور از نظر «اتقان» یا «عناصر» و یا «تعداد» باشد (مصباح، 1391: 243)؛ اما به نظر میرسد با توجه به ظاهر آیه که واژه «مثل» پس از بیان «تعداد» آسمانها آمده است، مراد نوعی «همانندی» است که در آیه بیان شده است و تنها توصیف ذکرشده همانا «هفتگانهبودن آسمانها» است، نه وصف دیگری. اریس در ابتدای کشف شدن با نام دیگری شناخته میشد.

با منتشر شدن فیلم «War for the Planet of the Apes»، پروندهی یکی از موفقترین سهگانههای چند سال گذشته بسته شد. جنگ یاور همیشگی تمدن؛ نقد و بررسی فیلم War for the Planet of… تولیدکنندههای فیلم با نابودی کل سیاره درخواست او را اجابت کردند. ٭مونولوگ: اصطلاحی خاص دیوانگان، به گفتگوی شخص با خودش گفته میشود، روان پریش، مخ تعطیل، آکبند، بوقی! بعبارت دیگر حمل و نقل به جابجایی یا انتقال انسان، حیوان یا کالا٬ از جایی به جای دیگر گفته میشود. اریس یک سیاره کوتوله فرانپتونی یخی یا پلوتوئید است و ویژگیهای مداری آن،این جرم را بیشتر در گروه اجرام صفحه پراکنده یا SDO قرار میدهد، اجرامی که گفته میشود به واسطه تعاملات گرانشی با نپتون در زمان شکل گیری سامانه خورشیدی از کمربند کویپلر جدا و پراکنده شدهاند.

این کوتوله یک جرم فرا-نپتونی یا TNO بوده و یکی از اعضای گروهی از اجرام نامنظم به نام صفحه پراکنده است. درست است که فیلم زمان نسبتاً زیادی را بر روی شخصیت جیمز فرانکو به عنوان یک دانشمند میگذراند اما همچنان که بچگی سزار نیازمند وقت زیادی برای رشد است، شخصیتهای انسان مجموعه برای تحریک احساسات خجالت، شرم، همدردی و تنفر در بینندگان لازم به نظر میرسند. ساختمان درونی زمین از چند لایه درست شده که از بیرون به داخل ابتدا پوسته سنگی جامد زمین است که در مناطق کوهستانی ضخیمتر و در کف اقیانوسها نازکتر است. به گزارش پارس ناز این محققان برای تشخیص درست بودن نظریه ها، سناریوها را در ابررایانه ی پیز داینت (piz Daint) سوئیس شبیه سازی کرده و تفاوت بزرگی را بین این دو مکانیزم مشاهده کردند.

براساس تحقیق جدیدی که گروهی از محققان دانشگاه ییل انجام دادهاند، مشخص شده است این سیاره که شعاعی تقریبا دو برابر زمین و جرمی تقریبا معادل هشت و نیم برابر زمین دارد بیشتر از کربن ساخته شده است. اندازه زهره کمی کوچکتر از سیاره زمین می باشدتقریبا برابر 80 درصد جرم زمین می باشد. منابع خبری از آنها به شدت استقبال میکنند در حالی که دولت از بابت آیندهی تاریکی که آنها نویدش را میدهند میهراسد. شاید این سؤال ایجاد شود که چرا باید به این مسئله پرداخته شود اما با توجه به ماهیت اجباری سهگانهای این مجموعهی جدید، این فیلم علاقهای به متصل شدن به مجموعهی اصلی از خود نشان نمیدهد و ما باید به خاطر این موضوع شاکر باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید