چرا زهره یک سیاره است؟

پس مهمترین فعالیت رصدگران که به دنبال کارعلمی این اختفا هستند زمانسنجی چهار برخورد این اختفا است که با زمانسجی دقیق آن می توان قطر سیاره زهره و با زمانسنجی طول مدت اختفا در مکان هایی که اختفا از استوای ماه اتفاق می افتد قطر استوای ماه را بدست آورد، همچنین در شهرهایی از کشور ایران این شانس وجود دارد که این اختفا بصورت خراشان دیده شود که رصد اختفای خراشان علاوه بر زیبایی هایی که دارد می توان با زمانسنجی دقیق عوراض لبه ایی ماه را نیز ترسیم و بدست آورد. مدتها تصور می شد که بخش کاسینی ، یعنی فاصله ظاهرا تهی میان حلقه های Aو B بر اثر گرانش یک یا چند قمر زحل ایجاد شده است.اخترشناسان استدلال می کنند که اگر مدت گردش ذره معینی در مدارهای حلقه های زحل دقیقا نصف مدت گردش قمر معینی در مدارش باشد، آن ذره دستخوش بیشترین کشش گرانشی زحل در همانجا در مدارش می شود ؛از این رو اثر تجمعی این وضع موجب می شود که ذره مکان خود خارج شود و یک جای خالی در حلقه ها باقی گذارد.این پدیده را اصل تشدید می نامند.

اما تحقیقاتی که اخیرا انجام شده است، این موضوع را زیر سوال برده است، دانشمندان بر روی شهاب سنگ های کربن دار که به فاصله کمی از پیدایش منظومه شمسی شکل گرفته اند، متوجه شدند که نه تنها آنها دارای آب بودند، بلکه ترکیبات شیمیایی مواد معدنی شان نیز با سنگ های روی زمین و نمونه سیارک هایی که هم زمان به سیارمان شکل گرفتند، مطابت داشت. 9. پس از خورشید نزدیک ترین ستاره به زمین چه نام دارد و در چه فاصله ای از زمین است ؟ بشر قادر به سفرهای بین ستاره ای تقریباً فوری است. اورانیوم را آبی رنگ کنید، تقریباً بدون فشار دادن روی مداد.

فقط یکبار و در سال 1986 روی آن کاوش صورت گرفته است. با توجه به متمایل بودن مدار ماه نسبت به محور زمین و حرکت کشیدهی مداری ماه به دور زمین، که باعث میشود حرکت ظاهری ماه در طول دایرهالبروج در طی سال ثابت نباشد همانطور که گفته شد اختفای بعدی ماه و زهره حدود هفت سال دیگر اتفاق خواهد افتاد و در طول این هفت سال تمام سیارات منظومه خورشیدی با ماه اختفا خواهند داشت . قانون جاذبه نیوتن میگوید هر چیزی که جرم داشته باشد، هر چیز دیگر حاوی جرم را جذب می کند، کشش با یک نیرو (الف) با محصول جرم دو شی رابطه ی مستقیم دارد و (ب) با مربع مسافتی که مراکز آنها را جدا می کند رابطه ی عکس دارد.

اما عکس بائوبابها را که مىکشیدم احساس مىکردم قضیه خیلى فوریت دارد و به این دلیل شور بَرَم داشته بود. صبح روز حرکت، اخترکش را آن جور که باید مرتب کرد، آتشفشانهاى فعالش را با دقت پاک و دودهگیرى کرد: دو تا آتشفشان فعال داشت که براى گرم کردن ناشتایى خیلى خوب بود. اخترکى را سراغ دارم که یک تنبلباشى ساکنش بود و براى کندن سه تا نهال بائوباب امروز و فردا کرد… یعنى تخم درختِ بائوباب که خاکِ سیاره حسابى ازشان لطمه خورده بود. حسابى از کوره در رفتهبود.

یک روز هم بم توصیه کرد سعى کنم هر جور شده یک نقاشى حسابى از کار درآرم که بتواند قضیه را به بچههاى سیارهى من هم حالى کند. واسه چى صبر کنم؟ هیچ دوست ندارم اندرزگویى کنم. به آغوشش گرفتم مثل گهواره تابش دادم بهاش گفتم: “گلى که تو دوست دارى تو خطر نیست. اگر کسى گلى را دوست داشته باشد که تو کرورها و کرورها ستاره فقط یک دانه ازش هست واسه احساس وشبختى همین قدر بس است که نگاهى به آن همه ستاره بیندازد و با خودش بگوید: “گل من یک جایى میان آن ستارههاست”، اما اگر برّه گل را بخورد برایش مثل این است که یکهو تمام آن ستارهها پِتّى کنند و خاموش بشوند.

ولی بطلیموس ستاره شناس یونانی بیشتر از سایرین بر این اندیشه معروف معتقد بوده است. اما خطر بائوبابها آن قدر کم شناخته شده و سر راهِ کسى که تو چنان اخترکى سرگیدان بشود آن قدر خطر به کمین نشسته که این مرتبه را از رویهى همیشگى خودم دست بر مىدارم و مىگویم: “بچهها! اینکه اوتار قصه خود را با موفقیت و تاثیرگذاری زیاد برای طیف بسیار گستردهتری از مردم جهان بیان میکند، دست کم میتواند افکار عمومی تهییج شده از آثار گروه مقابل را اندکی رام کرده و به تفکر وادار سازد و این کم دستاوردی نیست.

اگر اندکی صبر و حوصله نیز به خرج دهید می توانید در نیمه شب سیاره زحل را نیز که ارتفاع خوبی در آسمان پیدا کرده است رصد کنید. میتوانید برای درک عظمت این سیاهچاله آن را با سیاه چالهای که در مرکز کهکشان راه شیری واقع شده و جرمی معادل ۴, ۱ میلیون خورشید دارد، مقایسه کنید. نپتون به همراه سیارهٔ کوتوله پلوتو تنها سیارههایی هستند که از زمین با چشم غیرمسلح رؤیت نمیشوند چون فاصلهٔ خورشید تا نپتون حدود سی برابر فاصلهٔ زمین تا خورشید است. مشخصات زمین • زمین سیارهای است منحصر بفرد ، دارای آب مایع و جوی که قسمت اعظم آن از نیتروژن و اکسیژن تشکیل شده که تداوم حیات را ممکن میسازند.

تصور میشود که قسمت اعظم آن ازسنگ و بقیه از یخ تشکیل شده باشد. موجهای فشار که در جو هستند دما را کاهش میدهند و دما کمتر از آنچه انتظار میرود میشود. بنابراین ، ما قصد داریم این مقاله را به شما اختصاص دهیم تا هر آنچه در مورد نظم سیارات می دانید را برای شما بازگو کنیم. در این جاست که ما با یک نگاه مسئولانه از سوی شازده کوچول مواجه می شویم که دارایی های انسان در عدد و رقم نمی گنجد اما در قدرت محبت ، ارزشمندی خود را پیدا خواهد کرد.

اگر من گلى را بشناسم که تو همهى دنیا تک است و جز رو اخترک خودم هیچ جاى دیگر پیدا نمیشه و ممکن است یک روز صبح یک برّه کوچولو، مفت و مسلم، بى این که بفهمد چهکار دارد مىکند به یک ضرب پاک از میان ببردش چى؟ صبحى سر و کلهشان میان علفها پیدا مىشده شب از میان مىرفتهاند. او هم مثل تو صبح تا شب کارش همین است که بگوید: “من یک آدم مهمم! مثل آدم بزرگها حرف مىزنى!

آن وقت هیچ مهم نیست آدم بداند پس چرا گلها واسه ساختنِ خارهایى که هیچ وقتِ خدا به هیچ دردى نمىخورند این قدر به خودشان زحمت مىدهند؟ اما خیال کرده: او آدم نیست، یک قارچ است! از این که یواش یواش بو مىبردم خرابىِ کار به آن سادگىها هم که خیال مىکردم نیست برج زهرمار شدهبودم و ذخیرهى آبم هم که داشت ته مىکشید بیشتر به وحشتم مىانداخت. همهاش خیال مىکنم تو اخترکِ خودمم! تو اخترکِ شهریار کوچولو همیشه یک مشت گلهاى خیلى ساده در مىآمده.

” -خب، جوابش خیلى ساده است: من زور خودم را زدهام اما نتوانستهام از کار درشان بیاورم. پنج سال بعد، وِنرا 4 شوروی (Venera 4) نخستین دادهها را از زیر ابرها فرستاد، و اولین تصاویر از سطح سیاره را ونراهای 9 و 10 در سال 1975 ارسال کردند. دانشمندان متیس و اداریستا را در سال ۱۹۷۹ با مطالعه عکسهائی که فضاپیمای ویجر گرفته بود کشف کردند. این یک ربع اضافی روز چالشی برای سیستم تقویم ما به حساب میآید که یک سال را 365 روز میداند. پس خدا مىداند آن روز چهل و سه غروبه چهقدر دلت گرفته بوده. اما این یکى یک روز از دانهاى جوانه زده بود که خدا مىدانست از کجا آمده رود و شهریار کوچولو با جان و دل از این شاخکِ نازکى که به هیچ کدام از شاخکهاى دیگر نمىرفت مواظبت کرده بود.

شهریار کوچولو شستش خبردار شد که طرف آنقدرها هم اهل شکستهنفسى نیست اما راستى که چهقدر هیجان انگیز بود! بله. وقتی آن را دید خیلی خوشحال شد. بعید بنود که این هم نوعِ تازهاى از بائوباب باشد اما بته خیلى زود از رشد بازماند و دستبهکارِ آوردن گل شد. بائوباب هم اگر دیر بهاش برسند دیگر هیچ جور نمىشود حریفش شد: تمام سیاره را مىگیرد و با ریشههایش سوراخ سوراخش مىکند و اگر سیاره خیلى کوچولو باشد و بائوبابها خیلى زیاد باشند پاک از هم متلاشیش مىکنند. همچنین زمین دارای میدان مغناطیسی ای است که از هسته تولید می شود و به درون فضا هم کشیده می شود و به محافظت از ما در مقابل توفان های خورشیدی و پرتوهای دیگر کمک می کند.

سیاره مریخ بر خلاف زمین دارای دو قمر کوچک با نام های دیموس و فوبوس دارد و سطح این سیاره قرمز رنگ درست مانند زمین ما دارای دره، صحرا و کوه میباشد. در نوشتار حاضر «چگونگی مراحل آغازین خلقت آسمانها و زمین» از منظر دو دین ابراهیمی، یعنی اسلام و یهود، با تکیه بر کتب مقدس این دو آئین بررسی شده است. نمای نزدیک دهانههای موجود در سطح یکی از سیارههای کوتوله منظومه شمسی که با نام سرس (Ceres) شناخته میشود؛ سرس بزرگترین جرم آسمانی موجود در کمربند سیارکی بین مریخ و مشتری است.

۳۵- سه ویژگی بنویسید که بتوان یک جرم آسمانی را به عنوان یک سیاره در نظر گرفت؟ منظومه شمسی ما از خورشید ، سیاره هایی که به دور آن می چرخند و اجرام آسمانی کوچکتر تشکیل شده است. سفینه های مهاجم که هنوز سعید را تعقیب میکردند ، متوجه وضعیت او شده بودند و هر لحظه به سعید نزدیک و نزدیک تر می شدند، تا جایی که یکی از سفینه های مهاجم با ایجاد یک حوزه متمرکز مغناطیسی فوق العاده قوی، سفینه سعید را مانند یک قطعه آهن به طرف خودش جذب و با خودش همراه سازخت . پلاسما سلول های قرمز و سفید را حمل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید