همه چیز درباره سیاره اورانوس، سومین سیاره بزرگ منظومه شمسی – پروشات

اینجا مجموعهای است از کرههایی در زمینی شبیه به زمین بسکتبال که در این زمین، کودکان میتوانند بنشینند، دراز بکشند، از کرهها بالا بروند و سُر بخورند یا میتوانند کاری که به ذهنشان میرسد انجام دهند و بیاموزند چطور میتوان از یک محیط غیرمتعارف استفاده لازم را برد! در این سنت فکری، بجای عوامل محیط طبیعی، الگوهای فرهنگی بمنزله کلید تحلیل فرآیندهای اجتماعی شناخته می شد و در آن، نقش تاریخ در تکامل چشم اندازها اساس مطالعه بود.

در یونان باستان، این سیاره با نام Phainon شناخته می شد و در زمان روم به عنوان “ستاره کیوان” شناخته می شد. برخلاف خود سیاره مشتری، در یکی از قمرهای مشتری به نام اروپا چون یک اقیانوس بزرگ در زیر پوسته یخی آن وجود دارد، می توان گفت مکانی مناسب برای حیات جانداران باشد. زیر سطح اروپا اقیانوس آب وجود دارد و ممکن است این قمر حاوی حیات باشد. تشعشع مادون قرمز خورشید که طول موج کوتاهی دارد از جو سیارات زمین و زهره گذشته، سطح آنها را گرم کرده و بصورت تشعشع مادون قرمزی که طول موج بلند دارد منعکس می شود.

مرحله سوم که دستاور عصر روشنگری و رنسانس اروپایی است جوامع علمی هستند که در اینجا علم تعریف ویژه خود را دارد و به مفهوم ساینس است نه آگاهی. اندیشکده ی ایرانزمین، شکل نشان صلیب آریایی کاسپی ها و دیگر تیره های هندوایرانی و اروپایی باستان را ، برگرفته از تصویر علمی و مدرن فوتون نور می داند که امروزه مشخص شده است. تصاویری از گذر زهره در (شکل 5) نشان داده شده است.

اسکای میویس ساید چین یا همان زنجیره فرعی خود را برای شبکه اتریوم توسعه داده است تا بازیکنان بتوانند توکنهای غیر مثلی را بدون نگرانی درباره کارمزد گس (Gas) مبادله کنند. انديشكده ايرانزمين بر اين باور است كه فلسفه اي و هستي شناسي اي با حقيقت سازگار است كه در راستاي ساينس يا مطالعه ابجكتيو اشيا باشد و مرز فلسفه و علم بايد كاهش داده شود. انديشكده ايرانزمين باورمند به يك حقيقت و نيروي برتر در جهان هستي است. انديشكده ايرانزمين باورمند به حق برابر دو بن جهان هستي است. اندیشکدهی ایرانزمین برپایه اصالت وجودی انسان برای او حق و همزمان مسئولیت قائل است.

اندیشکدهی ایرانزمین برپایه نظریه جهانهای متعدد (مالتی ورس) هارتل-هاوکینگ، مفهوم «جهان مینوی» در اوستا و «جهان مُثُل» افلاطون را توضیح میدهد. اندیشکدهی ایرانزمین برپایهی نظریهی جهانهای متعدد (مالتی ورس) هارتل-هاوکینگ، وجود «بعد مینوی» انسانی را که در اوستا آمده محتمل میداند. در حقیقت مقادیر قابل توجهی از فلزات گرانبها در هسته زمین وجود دارند و جالب اینکه آنقدر زیاد است که با استفاده از آن میتوان سراسر زمین را با لایهای به قطر 4 متر پوشاند. وانمودگر ها سخت ترین تیپ شخصیتی افراد با عزت نفس پایین هستند.

افراد با عزت نفس ضعیف انتقاد کردن برایشان به اندازه پذیرش انتقاد سخت است. از دیگر جذابیتهای این مکان قایقسواری در فضایی سرپوشیده در تاریکی است تا افراد بتوانند گیاهان و موجودات درخشان سیاره را به خوبی مشاهده کنند. برای نمونه، هم انسان و هم جانوران و هم گیاهان برپایه اصالت وجود دارای حق هستند اما، از آنجا که ساختار وجود انسان پیچیده تر است میزان حقوق او نیز بیشتر می باشد. اندیشکدهی ایرانزمین برای انسان، جانوران و گیاهان و زیست بوم و کیهان، اصالت وجودی قائل است اما اصالت ماهیت را تنها برای «انسان ایرانی و انسان هندوایرانی و اروپایی» در نظر میگیرد.

بی شک سرشت «ابرتمدن هندوایرانی و اروپایی» در اعماق تاریخ بر اساس شهود درونی و علم و تجربه امروزی نورانی است. چهره های تکی در تاریخ فلسفه و علم مانند «برتراندراسل» و «استفان هاوکینگ» تلاش برای ورود بشریت به این مرحله کرده اند. انديشكده ايرانزمين حكومت را پديده أي زميني مي داند و بر اين باور است كه تمام اركان حكومت و قواي سه گانه ( مجريه ، مقننه و قضاييه ) بايد بر پايه فلسفه سياسي عصر روشنگري و تئوري قرارداد اجتماعي که در كارهاي روشنفكران و انديشمنداني چون توماس هابز ، جان لاك، ژان ژاك روسو و شارل دو مونتسكيو آمده است، تعريف شود.

با چنين تعريف علمي و زميني از “فر” يا “خورنه” كه با تئوري قرارداد اجتماعي كه در كارهاي توماس هابز و جان لاك امده است، تطبيق دارد، مراد از “فر ايزدي” ، ويژگيهاي خوب أخلاقي و مراد از “فر شاهي” ، ويژگيها و شايستگي هاي يك فرد براي حكومت و مراد از “فر إيراني ” ويژگيهاي فرهنگي، زباني ، تاريخي و انتروپولوژيك يك فرد كه متعلق به حوزه تمدني ايران زمين است مي باشد و در اين برداشت “فر” يا “خورنه” به معنی همان ويژگيها و صفات است. انديشكده ايرانزمين «ساينس» را مطالعه ابجكتيو اشيا مي داند و قائل به تكرارپذيري تجربه هاي علمي است اما «دانش و علم» را با «نولج» برابر مي داند كه مجموعه اي از دانسته ها و اگاهيهايي هستند كه بگونه ابجكتيو درستي يا نادرستي انها بررسي نشده است و لزوما تكرار پذير نيستند و لزوما با حقيقت تطبيق ندارند.

انديشكده ايرانزمين باورمند به اصالت زمان است و دوگانگي و دو بن باوري را در درون حقيقت برتر زمان به رسميت مي شناسد و اصالت دو بن دوگانه و متضاد را تابعي از اصالت زمان مي داند. اندیشکده ایرانزمین معتقد به عدالت اجتماعی است اما عدالت را به مفهوم دسترسی شهروندان به فرصتهای برابر می داند نه تقسیم کورکورانه ثروت میان مردمان یا از آن بدتر دیکتاتوری پرولتاریا. انديشكده ايرانزمين معتقد به «سكولاريسم فرانسوی » یا «لائيسيته» يا جدايي دين و مذهب هم از نهاد حكومت و هم از سياست مي باشد.

انديشكده ايرانزمين براي همه جانوران و گونه هاي انها حق قائل است و باور به ان دارد كه انها مسئوليت خود را نسبت به جهان هستي به گونه غريزي و ژنتيكي انجام مي دهند. انديشكده ايرانزمين باورمند به حق برابر كودكان در جامعه و مسئوليت جامعه دربرابر كودكان است. انديشكده ايرانزمين براي زيست بوم يا محيط زيست و چهار اخشيج حق قائل است و قائل به اصالت مكاني و كالبدي انهاست. انديشكده ايرانزمين به عدم تمركز باور عميق و فلسفي دارد اما باورمند به نماد قدرتمند براي اتحاد در عين عدم تمركز است.

انديشكده ايرانزمين، تئوري ابرريسمان را به عنوان تئوري همه چيز مي پذيرد و باور دارد كه اين تئوري ، دستگاه فكري متحد كننده تئوري كوانتمي و تئوري نسبيت است. درآغاز روایت نظامی، او به مدد گوری راه به غاری پر از گنج برد، در پایان نیز او به مدد گوری گنج وجودش را به غار سپرد. اندیشکده ایرانزمین باورمند به «فلسفه اشا» زرتشت بزرگ است و باور دارد که راه در جهان یکی است و آن راستی است. اندیشکده ایرانزمین باور دارد که جامعه های بشری ۴ مرحله رشد و نمو را از نظر بلوغ فکری و جهانبینی طی می کنند؛ مرحله نخست که عقب افتاده ترین و دگم اندیش ترین جوامع هستند، جوامع مذهبی (دینی) نامیده می شوند.

انديشكده ايرانزمين جوهر عشق و مهر را مطلق و عقل و خرد را نسبي و در حال تكامل مي پندارد. انديشكده ايرانزمين هر چند براي هم عشق و هم عقل اصالت قائل است اما تقدم را بر اصل عشق و مهر مي گذارد و اصالت عقل را زير مجموعه و درون عشق مي داند. برای دانلود مجموعه مستند کاسموس اینجا کلیک کنید. یعنی از دل آن سرگذشتی که نوشته اید و آن نقاط مثبتی را که به آنها اشاره کرده اید هر شب 5 مورد را که به آنها افتخار می کنید و در خودتان مثبت، خوب و بارز می دانید را یادداشت کنید.

این رنگ به دلیل اکسید آهن است که بیشتر سطح آن را پوشانده است. مساحت سطح آن حدود ۸۳ برابر بزرگتر از سیاره ما است و جرم زحل حدود ۹۵ برابر بیشتر از زمین است. ستاره Gliese 581 دارای جرمی حدود 30% جرم خورشید ما است و سیارات در این منظومه بسیار نزدیکتر یه ستاره خود می باشند (در مقایسه با فاصله سیارات منظومه شمسی به خورشید) . در مقایسه با مشتری، عطارد به نظر نقطه ای در آسمان است. این سیاره یک غول گازی با شعاع متوسط حدود نه برابر زمین است. هر یک از سیارات غول پیکر و برخی اجرام کوچکتر توسط حلقه های سیاره ای از یخ، غبار و مهتاب احاطه شده اند.

در گزارههای غیر وجودی که در آن ها مفاهیم ماهوی (به طور مثال، ”طلا “و ”زردی“) به یک دیگر افزوده میشوند، چنین مشکلی وجود ندارد؛ چرا که هر مفهوم ماهوی (هم موضوع و هم محمول) هر یک مصداق خاص خود را دارد. بر اين أساس مراد از “فر” يا “خورنه” هر فردي در اوستا ، شايستگي ها و ويژگيهاي ان فرد است و نه ارتباط ويژه الهي، آسماني يا فرا زميني.

دیدگاهتان را بنویسید