هر آنچه باید درباره اورانوس بدانید – به زبان ساده – فرادرس – مجله

سرباز جواب میدهد: «تقصیر اون نیست که بیمه ما رو قطع کردن. در همین حین، سریال واقعیتهای نه چندانِ پسندیدهی نظامیگری مُدرنِ آمریکایی را که معمولا در گفتمانِ جریان اصلی نادیده گرفته میشود نقد میکند؛ برای مثال، در جریانِ نبرد نهاییِ اپیزود چند سرباز پس از مواجه با کُشته شدنِ خشونتبار بوقلمونهای اَبرسرباز بهدستِ بیگانگان و خورده شدن جنازههایشان توسط آنها با وحشتزدگی از خودشان میپُرسند: «ما سمت کی هستیم؟

گرچه این بیگانگان دشمن یکدیگر بودند، اما پس از رویارویی با بوقلمونهای دایناسورگونهی آدمخوار تصمیم میگیرند خصومتشان را کنار بگذارند و برای نابودی بوقلمونها با یکدیگر متحد شوند. و بدین ترتیب در بسیاری از زبانها که از قوانین زبانهای یونانی تبعیت میکنند، ( اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی و … ) لغت شنبه در واقع، صورتی از واژه Sabbath است. چه وقتی که آلمانِ دوران حکومتِ هیلتر از اُپراهای ریچارد واگنر برای به جنب و جوش انداختنِ روحیهی ناسیونالیستیِ مردم استفاده میکرد و چه نقشی که الکساندر پوشکین (شاعر و نویسندهی روسی) در دوران پسا-جنگهای ناپلئونی در تعریفِ زبان و فرهنگِ مُدرنِ روسی ایفا کرد.

بنابر نگرهی دکارتیِ لاک، ظاهراً میتوان این خطاناپذیری را با پذیرش دسترسی بیواسطه و خصوصی هر فرد نسبت به تمام محتوای ذهنش8، به نحو قانعکنندهای تبیین کرد. بخش عمدهای از آنچه که امروز به نام «ارزشهای آمریکایی» شناخته میشوند را میتوان روی این سنگ خواند. اما این حرفها به این معنی نیست که باید از آمریکاییبودنمان شرمسار باشیم یا به آمریکایینبودنمان بنازیم؛ چراکه واقعیت این است که آمریکا در زمینهی تمایلِ کنترلناپذیرش به اسطورهسازی تنها نیست. این نکته در بخشهای مختلفی از این اپیزود نمود پیدا میکند؛ همانطور که بالاتر گرفتم، یکی از سربازان تصمیمش برای تن دادن به پروسهی بوقلمونسازی را با یکجور وظیفهشناسیِ شرافتمندانه که تداعیگرِ پروپاگاندای جنگ جهانی دوم است توجیه میکند (“اون دنیا به چند مرد شریف و یه آزمایشگاه پنهونیِ پنتاگون که اونا رو به بوقلمون تبدیل کنه نیاز داره”).

به فاصله زمین تا خورشید که ۱۵۰ میلیون کیلومتر است یک واحد نجومی می گویند. میانگین فاصله مشتری از خورشید ۷۷۸،۴۱۲،۰۲۰ کیلومتر است که ۵٫۲ برابر فاصله زمین از خورشید است. هیچ کس دقیقا نمیداند که این حلقهها چگونه بوجود آمدهاند. محور چرخش مریخ مانند زمین دارای انحراف است که همین امر باعث بوجود آمدن فصول بر روی این سیاره شده است. و رئیسجمهور فقط در صورتی میتواند سربازان را برای پیوستن به رقابتِ حقیرانهی اثباتِ قدرت و مردانگیاش به ریک متقاعد کند که از نمادهای اساطیریِ آمریکا برای جلوه دادن آن بهعنوان نبردی حیاتی و ارزشمند استفاده کند. ». سریال از این لحظه برای نقدِ افسانههای واقعی روز شکرگذاری استفاده میکند؛ افسانههایی که رابطهی استعمارگران سفیدپوست و بومیان سرخپوست را بهعنوان یک رابطهی صلحآمیز که طی آن مردمان این دو نژاد بهطرز مسالمتآمیزی با یکدیگر داد و ستد میکردند به تصویر میکشند.

نکته اما این است: همانطور که جان کوکلی، استاد دانشگاه دابلین میگوید، اسطورهها هرچقدر هم قوی باشند، بهتنهایی برای شکل دادن به یک ایدئولوژیِ ملی کافی نیستند. درواقع، همانطور که هایک پاول، نویسندهی کتاب «اسطورههایی که آمریکا را شکل دادند» میگوید، رشتهی «مطالعاتِ آمریکا» در روزهای نخستینش (از دههی ۳۰ تا دههی ۵۰) بهطور ویژهای به کشف و بررسی سمبلهایی که گواهی بر خاصبودن و یگانگیِ ایالات متحده در بینِ تمام ملتهای سراسر دنیا بودند، اختصاص داشت.

همانطور که هایک پاول، نویسندهی «اسطورههایی که آمریکا را شکل دادند» میگوید: «درهمتنیدگیِ بینِ اساطیر تاریخی و ایدئولوژی معاصر پیچیدهتر از همیشه است». پیوریتنهایی که مستعمره پلیموث را بنا کردند آرمان خود را روی سنگ پلیموت بهعنوان پیماننامه زندگی تازه خود در سرزمینهای نو به یادگار گذاشتند. همانطور که هنری اِستیل، تاریخدانِ آمریکایی توضیح میدهد: «هیچ چیزی در تاریخِ ملیگراییِ آمریکایی به اندازهی سرعت و وفوری که آمریکاییها با آنها یک گذشتهی مُفید برای خودشان فراهم کردند شگفتانگیز نیست: تاریخ، افسانهها، نمادها، نقاشیها، تندیسها، یادبودها، زیارتگاهها، روزهای مقدس، تصنیفها، ترانههای میهنپرستانه، قهرمانان و با کمی دشواری دشمنان».

این میزان از توجهی اخلاقیِ اکتسابی از یک تاریخدانِ بهظاهر بیطرف در مقایسه با یک سیاستمدار در کنفرانسهای مطبوعاتی آسانتر پذیرفته میشود و در نتیجه، مرگبارتر است». این سهوا باعث توجیه کردنِ کاری که شده بود، میشود. آنها به وسیله اثرات گرانشی آن بر سایر اجرام موجود در کمربند کویپر (منطقهای حاوی سنگهای یخی که در حاشیه منظومه شمسی واقع است که از بدو تولد منظومه شمسی باقی ماندهاند) وجود آن را استنباط کردند. پایونیر-ساتورن اطلاعات علمی و تصاویر خوبی از زحل به زمین ارسال کرد. ویاجر 2 ناسا اولین و در عین حال تنها فضاپیمایی بود که از اورانوس بازدید کرد.

این کاوشگر برای نخستین بار تصاویری که در فاصله نزدیک از ونوس تهیه نمود را به زمین ارسال کرد. این توضیح از این جهت اهمیت دارد که میتواند مانع این تصور شود که واقعیت تنها برای تک چیزهای موجود دلالت میکند یا نفسالامر بر عالم معقولی دلالت میکند که مطابق با عالم محسوس است. نکته بعدی این است که بخشی از این اسطورهپردازی آمریکایی از ضرورت و فقرِ فرهنگی سرچشمه گرفته است. زمین بزرگترین سیاره در بین چهار سیاره ای است (عطارد، زهره، مریخ و زمین) که از سنگ و فلز ساخته شده است. فیلم سینمایی «هرگز دروغ نگو» به کارگردانی «داگ بیلیچ»، جمعه 27 اسفند ماه ساعت 8 از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی هریسون فورد، عمرسی، دن استیونز و کارن گیلان؛ درباره سگی از نژاد اسکاتلندی به نام باک است که زندگی خوبی را در کنار صاحب خود، جاج سپری میکند، تا این که یک روز توسط شخصی ناشناس ربوده شده و به منطقهای دورافتاده و قطبی انتقال پیدا میکند تا وارد ماجراهایی هیجان انگیز شود. فیلم سینمایی جدید «خانم راننده» به کارگردانی «شان پال پیسینینو»، شنبه 28 اسفند ماه ساعت 13:30 از شبکه پنج پخش میشود.

این موضوع در نحوهی اشارهی رئیسجمهور به نامهای جانی کَش (موزیسین سبک کانتری) و دِیل اِرنهارت (رانندهی مسابقات اتوموبیلرانی) به منظور افزایشِ رسوخپذیری سخنرانیهای سیاسیاش هم دیده میشود. این مسئله همان چیزی است که ریک و مورتی در این اپیزود با آن کار دارد و به سخره میگیرد: در طول این اپیزود میبینیم که چگونه اسطورههای آمریکا بهطور فراگیر در قالبِ محصولات فرهنگی رواج داده میشوند و بهطور غیرمستقیم گسترش پیدا میکنند؛ یکی از این محصولات فرهنگیِ ایدئولوژیزده آهنگی است که روی مونتاژِ خداحافظی کردنِ سربازان از همسران باردارشان برای مشارکت در مأموریتِ تغییرشکل به بوقلمون پخش میشود؛ این آهنگ با بهجنبوجوش انداختنِ عِرقِ ناسیونالیستی سربازان اینطور وانمود میکند که آنها وظیفه دارند برای متوقف کردنِ خطری که سبک زندگیشان را تهدید میکند، خود برای پیوستن به برنامهی بوقلمونسازیِ ارتش داوطلب شوند.

زمین تنها سیارهای است که نام آن در زبان انگلیسی از اساطیر یونانی-رومی گرفته نشدهاست. چهار سیاره اول را سیاره های زمین مانند می دانیم زیرا جنسی از خاک دارند اما مشتری و سیاره های بعد از آن، هیچ کدام دارای جنسی همانند زمین نیستند بلکه آنها مانند خورشید از گاز تشکیل شده اند اما همانند خورشید ستاره نیستند و همچنان در قلمرو سیاره ها به حساب می آیند زیرا مانند ستارگان دارای نور و روشنایی نیستند و فرآیند همجوشی هسته یی انجام نمی دهند.

در دشتهای آن مانند ماه، گودالهایی برآمده از برخورد سنگهای آسمانی دیده میشود. ». بلافاصله سروکلهی رئیسجمهور کرتیس پیدا میشود و با نقلقول کردنِ از جانی کَش و دِیل ارنهارت جواب میدهد: «میگفتن “وقتشه پا در مسیر بگذاریم” یا “بینِ دو خط با سرعت برونیم”». اما دومین چیزی که سوختِ قدرت اسطورهها را تأمین میکنند، نمادها هستند؛ مردم با نمادهای ایدئولوژیِ غالب محاصره شدهاند؛ این نمادها از چیزهای آشکاری مثل چهرههای درجشده روی سکهها و اسکناسها آغاز میشوند و تا پرچمها، رنگها (قرمز و آبی / جمهوریخواه و دموکرات)، حیوانات (عقاب بهعنوان نماد میهنپرستی)، سرودهای ملی و نشانههای به مراتب ناخودآگاهتر و نامحسوستری را شامل میشود که همه در خدمتِ برانگیختنِ احساس قدرتمندِ همبستگی و برتری در بینِ اعضای یک جامعه هستند.

سئوالات مربوط به هر یک از مولفههای مطرح شده بر مبنای استاندارد مربوط به توسعه پایدار در صنعت نساجی طراحی شد که حوزههای مدیریت شیمیایی، کارایی زیست محیطی، مدیریت زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی، مدیریت کیفیت، و مدیریت ایمنی و سلامت را شامل میشود. زهره یا ناهید به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمینسان منظومه خورشیدی است که در مداری میان مدارهای زمین و عطارد قرار گرفتهاست. مطالعه این تیم به رهبری “بیورن بنکه” که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد، به این نکته اشاره دارد که سیاره فراخورشیدی “K۲-۱۸ b” به لطف وجود آب و هیدروژن و همچنین محل قرارگیری آن در منطقه “کمربند حیات”، به احتمال فراوان قابل سکونت است.

از سوی دیگر باید در ذهن داشته باشید که Astroneer مثل اکثر بازیهای ژانر خود دارای اتمسفر تاریک و سنگین نیست. سریال از این طریق به این نکته اشاره میکند که بسیاری از اسطورههای ملیگرایانه که در طولِ قرنها رواج و گسترش پیدا کردهاند و به بخشِ جداییناپذیری از هویتِ یک ملت بدل شده است، همچنان در خودآگاهِ فرهنگیِ مردم دوام میآورند. بزرگترین و معروفترین کتاب ابنالاثیر تاریخ بزرگ اوست به نام «الکامل فی التاریخ» که تاریخ عمومی عالم است . در مارس ۱۶۳۰ هفده کشتی از لندن رهسپار نیوانگلند در آن سوی اقیانوس اطلس شدند تا به رهبری وکیلی با نام جان وینثرپ، نوآبادی بر پایه باورهای پیوریتن بسازند.

5-برخی از گونه های گیاهی جنگل های بارانی استوایی را نام برده واهمیت برخی از آنها را ذکر کنید. احتمال بالایی وجود دارد که این سیاره در ابتدای شکلگیری از لایههای سبکتر و جوی ضخیم بهرهمند بوده که به دلیل نزدیکی بیش از اندازه به ستاره مادری و تحت تابشهای آن، این جو و این لایهها را از دست داده و شاید آنچه امروز میبینیم به نوعی فسیل ساختار اولیه آن باشد، اما باز هم گزینه جدید و امکان جدیدی به دنیای متنوع سیارات فراخورشیدی اضافه شده است. یکی از دلایلی که این جنایتها هنوزِ بر گردنِ ماست این است که ما یاد گرفتهایم آنها را مثل زبالههای اتمی که در کانتینرها در زیر زمین دفن میشوند، در تودهای از حقایقِ دیگر دفن کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید