موسسه گوهر شناسی قومس – لاجورد (Lapis Lazuli)

حدود هزار نفر از مسلمانها آماده شدند. این روستا در دهستان کترا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۶۶ نفر بودهاست. ۶۸ «اَشــی» نیـک، گـردونـهاش را بلند جایگاه میگرداند؛ دین مزدا راه او را آماده ساخت تا او، آن روشنـایـی سپیـد، آن درخشـانِ مینـوی، آن هـوشمنـدِ بـیسـایـه سپنـد، راهـش را بـه خوبـی بپیمـایـد. ۴۶ آن مهـرِ دارنده دشتهای پهناور خود را برای پاسبانی آماده کرده است؛ او از پشتِ سر میپاید، از پیش میپاید؛ او به مانند دیدهبانی فریفته نشدنی هر سو را مینگرد. او آماده است برای کسی که با اندیشه نیک، مهـر را یاری کند؛ آن دارنده ده هزار دیدهبان، آن همیشه نافریفتنی دانا و توانا.

این یک تعریف تئوری برای تعیین سطح صفر در مریخ بود و امروزه در عمل این سطح به طور مستقیم براساس اندازهگیریهای گرانشی ماهوارهای تعیین میشود. و با توجه به اینکه برای دور بعدی نمایندگی مشاوران ایشان گروهی از افراد خبره و دلسوزان بی توقع جناح های اصولگرا و اصلاح طلب می باشند که با نام حکمت گردهم آمده اند، معتقدم مردم شهرستان شاهد اجرای طرح های کلان و ملی بیشتری خواهند بود.

هم چنین منقول است که ناصرالدین شاه یک وقت به این فکر افتاد که مسجد کوچکی را که در کنار کاخ بزرگ شمس العماره بود به کاخ خود ملحق کند و به جای آن در جای دیگری از تهران‚ مسجد بزرگی بسازد‚ اما از مخالفت علمای طراز اول می ترسید. گستـره پهناوری که در آن پروای نیازمندی نیست، درخشان است و پناه دهندهای بسیار بخشنده. آن انجمنآرای کاردانِ فریفته نشدنی بسیار هوشمندِ آفریده کردگار. آن شب همگی، ساعت ۲۲ خوابیدیم. در پشت مجموعهTrango Towers و به فاصله چند ساعت راهپیمایی یکی از زیباترین دیواره های دنیا قرار دارد. اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، نیزههای بلنددسته خوب و تیز، به نشان نمیرسند، هر چند که از بازوانی نیرومند پرتافته شود.

هر دو تعبیر «روشنایی سپید» و «درخشان مینوی» اشاره به ستاره قطبی است. نفایس الفنون فی عرایس العیون اما مهمترین اثر شمس الدین آملی کتاب نفایس الفنون فی عرایس العیون است که از جمله کتب معتبر فارسی شمرده میشود و درباره شرح موضوعات مختلف علوم است و در آن بالغ بر ۱۲۰ نوع از علوم و چندین فنون مختلف یاد شدهاست.آنطوری که در تاریخ ادبیات ایران تالیف دکتر ذبیح الله صفا آمدهاست کتاب نفایس الفنون فی عرایس العیون حکم دایره المعارف جامع و مفصلی در علوم قدیم دارد که شمس الدین آملی آن را با نهایت تبحر و دقت نوشته و در همه ابواب چنانکه باید از عهده کار دشوار خود برآمده و مطالب غامض علمی را با انشایی درست و متقن به صراحت و روشنی ادا کردهاست.انشاء علامه آملی در این کتاب به شیوه عمومی نوشته میشدهاست ملاحظه میشود همان شیوهای که در آثار خواجه نصیرالدین طوسی و علامه قطب الدین شیرازی هم میبینیم.شمس الدین محمود پیش از شروع به بحث درباره اقسام علوم مقدمهای بر سه فایده ترتیب داد یکی بیان شرف علم، دوم تقسیم علوم، سوم در ترتیب کتاب و آن فایده در تقسیم علوم است با آنکه به کوتاهی پرداخته شده برای شناخت نظر قدما درباره علوم و تقسیمات آن سودمند به نظر میآید بعد از این مقدمه شمس الدین به بحث درباره علوم اوایل متضمن هفتاد و پنج علم که آن بر سی و شش فن نهاده شده شد قیام کرد و هر فن را به فصولی تقسیم نمود.

او که برای گسترش آیینِ نیک، در همه جا خود را نشان داد و جایگاه یافت و در همه هفت کشور فروغ افشان شد. اوست همیشه بر جا ایستاده، نگهبانِ بیدارِ دلاورِ انجمنآرایی که فزاینده آبهاست. عبارت «همیشه بر جا ایستاده» تأکیدی دیگر است بر همیشه ایستادگی مهـر یا همان همیشه ایستادگی ستاره قطبی. هیچ حفاظتى از تونلها به وسیله الوار براى جلوگیرى از ریزش سقف انجام نمىشود و همیشه خطر ریزش وجود دارد. برای این منظور بهتر است به تیم معتبری ملحق شوید که اطلاعات کاملی از کوه موردنظر دارد.تبعیت از سرپرست تیم: همیشه از سرپرست تیم اطاعت و دستورات او را اجرا کنید.

این آتشفشان در ارتفاع ۵۴۰۰ متری سطح دریا قرار دارد و تهدیدی جدی برای پایتخت و جمعیت ۹ میلیون نفری آن و همچنین شهرها و روستاهایی است که در نزدیکی آن قرار داردند. در سمت غرب كوه صفه نیز شاه كوه قرار گرفته و پس از آن بلوك لنجان آغاز میگردد. در حدود نیم قرن پیش، کارو میناسیان و محمد مهریار -دو تن از پژوهشگران اصفهان- این نظریه را مطرح کردند که شاهدژ، در واقع همین «قلعه دیو» افسانهای در کوه صفه است. ویژگیهای منطقه وجود دریای سحرانگیز گهرباران و دامنههای آرامش بخش و روحافزای کوههای البرز و نیز جنگل سرسبز و فرحانگیز میاندرود به همراه حدود ۲۷ نقطهٔ ثبت شدهٔ گردشگری، از قابلیتهای فراوان این منطقه در توریسم است.

یکی از این ابر نو اختران، ستاره «تیکـو» است که در حدود چهارصد سال پیش ناگهان به اندازهای نورانی شد که حتی در روز روشن هم دیده میشد. ناگهان تند بادي به صورتم خورد ، عينك طوفانم را بر روي پيشاني ام گذاشتم كه بهتر ببينم . راوی عرض کرد: یابنَ رسولالله، کسی که یک روز از شعبان را روزه بدارد، چه ثوابی دارد؟ دکتر واندنبرگ با دقت عکس ها را مورد مطالعه قرار داد و اظهار کرد: «من هیچ شکی ندارم که شیء موجود در عکس های هوایی یک کشتی است. با چنین بینشی به آزادی انسان ارج می گذاریم و می خواهیم انسان ها از اجبارات و سرکوب های بیرونی رهایی یابند و کلیت خیر را در پیوند با سایر افراد جامعه آگاهانه و مستقلانه برگزینند.

یکی از مهمترین امور مذکور مسئله ایجاد و نگهداری شبکه های آبیاری بوده که این نقش دولت تا عصر حاضر نیز تداوم یافته است.همچنین جلوگیری از تهاجمات اقوام و گروههای مهاجم بویژه چادرنشینان که حضور و تداوم آنها و تضادشان با جامعه شهری و روستائی یکی از موضوعات و خصوصیتهای تاریخ ایران است از عهده قدرتهای محلی و پراکنده بر نمی آمده است. ۳۶ او بر انگیزاننده رزم است؛ او پایداریدهنده رزم است؛ او در رزم استوار میماند و ردههای دشمن را از هم میدرد و همه سوهای ردههای رزمندگان را پراکنده و آشفته میسازد. ۳۸ خانمانهای هراسانگیز ویران میشود و از مردمان خالی میماند.

این سوره به لحاظ حجمی جزو سورههای مُفَصَّلات (دارای آیات کوتاه) است و با سوگند آغاز میشود. آن خانمانهایی که پیمانشکنان و دشمنان نظام هستی و آزاررسانانِ پیروان نظام هستی در آن جایها به سر میبرند، هراسانگیز است. ۶۹ نشود که ما خود را دچار ستیزه آن بزرگِ برآشفته کنیم؛ او که با هماوردش، هزار گونه سـیزه بکار خواهـد بست؛ او که ده هزار دیدهبان دارد؛ آن توانای فریفته نشونده از همه چیز آگاه. ۲۷ او که کشور دشمن را ناکام میسازد؛ فَـرّ را بر میگیرد و پیروزی را دور میکند؛ او که از پی دشمنانِ بیتوانِ گریز، میتازد و ده هزار بار آنان را مینوازد.

او کـه با گردونهای بزرگچرخه (صورتهای فلکی خرس بزرگ و خرس کوچک) و ساخته شده به گونه مینوی، از کشـور «اَرِزَهـی» به سوی کشور «خْـوَنیـرَث» میشتابد و از نیروی زمان و از فرّ مزدا آفـریـده و از پیـروزی اهـورا آفریده بهرهمند است. برخی از ستارههای این صورت فلکی در دوران گذشته بسیار پر نورتر از امروز بودهاند و حتی «اَبَـر نو اخترانی» نیز در آن دیده شدهاند. صورت فلکی «گردونهران» (مُمسَکُالاَعِنَه) گردونه راهواری است که به گمان نگارنده، «پارِند» یا ستاره پر نورِ «بُــزبان» یا «عَـیـوق» (نگهبان)، بر فراز آن جای گرفته است. رود جیحون (آمودریا) از شمال آن می گذرد و قسمتی از آن مرز افغانستان و تاجیکستان را تشکیل می دهد.

۴۳ پس آنگاه، مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، آنان را به خاک در افکند، پنجاهها، صدها، صدها هزارها، هزارها ده هزارها، ده هزارها صد هزارها؛ از آن رو که خشمگین و آزرده است آن مهرِ دارنده دشتهای پهناور. ۴۰ اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، کاردهای خوشساخت که به سرِ مردمان پرتافته شوند، به نشان نمیرسند. اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، سنـگهای فَلاخَنکه از بازوان نیرومند پرتافته شود، بهنشان نمیرسد.

اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، گرزهای خوب که بر سرِ مردمان بالا آید، به نشان نمیرسد. ۴۲ اگر به مهــرِ دارنـده دشتهای پهناور گویند که ای مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، ای مهــر! نـامآوری که اگر در خشم شود، میان دو کشوری که به جنگ برخاستهاند و به زیان دشمنِ خونریز، اسبِ سُم پَهن بر میانگیزد. از داخل شهر کرمانشاه به سمت بلوار کشوری حرکت کنید. در باره «اسبها» نگاه کنید به پانویس بند ۱۲۵. نگاه کنید به اَرت یشت (اَشی یشت). وي در پاسخ اين پرسش که اين ضريح را چه کساني به حول مقابر اهل بيت گذارده اند، گفت: اين ضريح طي تشريفاتي از طرف ايرانيان و حمايت شاه قاجار با همکاري و موافقت سلطان عثماني به مدينه حمل گرديد و در محل معروف به قبّه اهل بيت نصب گرديد.

۲۶ او که دیوان را فرو کوبد؛ او که بر مردمانِ دشمن نظام هستی خشم گیرد؛ او که از مردمان پیمـانشکـن، داد خواهد؛ او کـه پریان را به تنگنا در میاندازد؛ کسی که اگر با او به دروغ نباشند، توانایی فراوان به کشور میبخشد؛ کسی که اگر با او به دروغ نباشند، پیروزی سرشار به کشور میبخشد. در برابـر او همه دیوان نادیدنی و دشمنان نظام هستی در «وَرِنَـه» به هراس میافتند. آنان رفتار مردمانی را پاس میدارند که به پیمانشکنان و دشمنان نظام هستی و آزار رسانانِ پیروان نظام هستی، یورش برد. آنان که گاو چراگاه را گرفتار میسازند و او را در راهِ خانههای پیمانشکنان به گاری میبندند.

«داموئیش اوپَـمَـنَـه» همواره برای او راهِ گردش آمـاده میکنـد. جادههای چالوس، هراز و دیگر جادههای البرز اگر بخواهند برای لحظه ای استراحت یا اقامت کنند، هیچ جای خالی را در کنار رودخانه یا جاده پیدا نخواهند کرد، زیرا کم ترین جای خالی هم مورد اشغال رستورانها، قهوه خانهها و غیره درآمده است. زیرا یک فوران آتشفشانی میتواند فاجعهای عظیم به دنبال داشته باشد. انفجارهای آتشفشانی میتوانند تکههای بزرگ سنگ را با سرعت بسیار زیاد به مسافت چندین کیلومتر پرتاب کنند و گاه با مخاطرات طبیعی چون زمین لرزه، جریان “گل” و سیلابهای ناگهانی، بارانهای اسیدی و درشرایط خاص وقوع سونامی همراه است.

وجود لرزشها در پوسته زمین و یا حرکات لایههای نمکی باعث میشود تا در سطح زمین برجستگیهایی ایجاد گردد. در این چشمهها که عمدتا در غارها و درههای این منطقه وجود دارند، آب شوری میجوشد که از دل زمین میآید. در این بند، تعدادی واژههای ناخوانا و آسیبدیده وجود دارد. سی پله نام پلی است که در در بخش طرهان شهرستان کوهدشت بر فراز رودخانه سیمره قرار دارد. رومشکان سال ۹۲ با جدایی از کوهدشت به شهرستان تبدیل شد و لرستان را به عدد یازده شهرستان رساند. تنگ شيرز را مي توان از حيث سورفولوژي و ريخت شناسي از بدايع و نگين اقليم کوهدشت و به واسطه زيبايي هاي خدادادي آن، نگين سبز لرستان دانست.

دیدگاهتان را بنویسید