شیمی آلی شالوده زیستشناسی و پزشکی است

مدیر انجمن نجوم آماتوری توضیح داد: مورد بعدی در لیست اجرام روشن منظومه مان، قمر با آتشفشانهای فعال در اطراف برجیس، Io است؛ این قمر کمی بزرگتر از ماه ما و داخلیترین ماه از اقمار گالیلهای برجیس است و در بهترین حالت با قدر۵ میدرخشد. با این حال ، همه قمرها کوچکتر از همه سیارات نیستند. امروزه اما می دانیم که ماه در حال دور شدن از زمین است و در هر سال در حدود 4 سانتی متر از سیاره مادر خود فاصله می گیرد.

فراتر از این مرز، نیمکره شمالی پنهان اورانوس قرار دارد که در حال حاضر با چرخش سیاره در تاریکی مطلق باقی مانده است. جدول 1. همانطور که در این جدول مشاهده میشود، پس از رصد ابنسینا حدود ششصد سال رصد زهره انجام نشد و دومین رصد توسط هورکس در سال 1639 میلادی انجام میپذیرفت. سیاره زهره به دلیل شباهتهای بیشمار فیزیکیاش به زمین از جمله اندازه، جرم و چگالی و … قمرهای گالیلهای مشتری تقریبا هماندازهاند، اما زحل تنها یک قمر بزرگ دارد و بقیه جرم منظومه را تعداد زیادی قمر کوچک تشکیل میدهند. احتمالا لکهی سرخ بزرگ در نیمکرهی جنوبی مشتری در ۱۶۶۴ توسط روبرت هوک و در ۱۶۶۵ توسط کاسینی رصد شده است البته بر سر این مسئله هنوز بحث و نزاع وجود دارد.

شعاع کل این منطقه کوتاهتر از فاصلهٔ بین مشتری و کیوان است. چرا مشتری کوتاه ترین روز را دارد؟ برو دوباره گلها را ببین. این کاتالوگها نامها و مختصات عوارض سطح ماه را فهرست کردند و به منبعی مطمئن برای نامگذاری عوارض ماه تبدیل شدند. تاریخ کشف این سیاره به یونانیان باستان باز میگردد. شبیهسازیها نشان میدهند بزرگترین قمر سیارهای به بزرگی مشتری از سیاره مریخ کوچکتر است. در ضمن حتی اگر سیارهای کوچک میتوانست تشکیل شود، آنقدر در مدار خود آهسته حرکت میکرد که نمیتوانست این همه بزرگ شود.

مدلهای فعلی شکلگیری این سیارات پیشبینی میکنند در آخرین مرحله تشکیل سیاره، جریانی از گازها و مواد جامد از مدار خورشیدی به مدار سیارهای سرازیر میشود و قرصی از مواد جامد و گازی را در صفحه استوایی سیاره پدید میآورد. تعادل بین ایندو فرآیند، سرازیرشدن مواد خام به قرص اطراف سیاره و نابودی قمرها در برخورد با سیارات، موجب میشود ابعاد این قمرها محدود شود. بعضی از آتشفشانها دارای دهانههای چندگانه هستند که نشان دهنده این است که فعالیت آنها در زمان اخیر رخ داده است و مواد فورانکننده جدید، سطح دهانههای قدیمی را پوشانده است.

در پاسخ، اعتقاد بر این است که بروز دو واقعه مهم در زمان شکلگیری این دو سیاره، تاثیر گستردهای در وضعیت امروزی و تفاوتهایشان داشتهاند. تفاوت این دو در دوره زمانی است. البته نپذیرفتن چنین رویهای، کلیت مقاله را با مشکلی جدی مواجه نمیسازد چراکه در آن صورت نیز، محوریت بحث ما تفاوت میان وزن توجیهی «اظهارت فرد دربارهی خودش» و «اظهاراتش دربارهی چیزهای دیگر» خواهد بود. شبیهسازیهای عددی و تحلیلهای ریاضی این مدل نشان داد درطول فرآیندهای دوگانه تشکیل و نابودی قمرها، نسبت جرم قمرها به جرم سیاره در هر دوره زمانی تفاوت خاصی با مقدار 1 به دههزار ندارد.

اما جالباست که این منظومههای کاملا متفاوت شباهتی تکاندهنده دارند: نسبت مجموع جرم منظومه قمرها به جرم سیاره مادر تقریبا عددی ثابت است. در فاصله ۳۸۴٫۳۹۴ کیلومتر زمین کره ماه قرار دارد که با سرعتی معادل ۳۶۸۰ کیلومتر در ساعت به دور زمین می گردد ، چون مدت زمان حرکت وضعی و انتقالی کره ماه با هم برابرند ( حدود ۲۷ روز ) بنابراین همیشه یک نیمه آن از زمین رؤیت می شود. این مدلسازی همچنین برای نخستینبار توانست منظومه قمرهای سیارات مشتری، زحل و اورانوس را برحسب تعداد قمرها، جرم بزرگترین قمر و فاصله بین مدار قمرها بهدرستی محاسبه کند.

مریخنورد کنجکاوی ناسا با ثبت این تصویر در سال 2014، سوالات بسیاری را در اذهان عموم ایجاد کرد. با بزرگتر شدن قمر، این امواج هم قویتر میشوند و مدار مارپیچی قمر سریعتر به سیاره نزدیک میشود. پژوهشگران موسسه تحقیقاتی سوثوست در مقاله خود که در جدیدترین شماره نشریه نیچر بهچاپ رسیدهاست، توضیح دادهاند که چرا چنین شباهتی در سیارات گازی وجود دارد و همچنین، چرا ابعاد این قمرها نسبت به سیاره مادر بسیار کوچکتر از ابعاد قمر سیارات سنگی در مقایسه با سیارات میزبانشان است. دانشمندان آمریکایی محاسبه کردهاند که الماسهایی به اندازهای بزرگ که ستارگان سینمای هالیوود بتوانند آنها را بپوشند، ممکن است بر روی زحل و مشتری ببارد.

نپتون هشتمین سیاره از خورشید و چهارمین سیاره بزرگ از نظر قطر است. کالیستو، چهارمین و دورترین قمر گالیله از مشتری، سنگین ترین شیء منظومه شمسی است که دهانه دارد. این گزاره ناظر به رابطهای تحلیلی میان و است؛ که اگر اینگونه باشد، آنگاه بنابر طبیعتاش نمیتوان آن را بدون تناقض نفی کرد49. چشم انداز ماه اساساً از زمان شکل گیری آن بدون تغییر باقی مانده است، که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. عالم کبیر،کل عالم است مادام که انسان در آن وجود دارد،در غیر این صورت جسدی است بدون روح.

در روم باستان آنرا با سیاره کیوان در ارتباط می دیدند اما پس از مدتی هم در ایران باستان و هم در روم باستان خورشید را سمبل آن دانسته اند در صورتی که در آغاز میترا نه خود خورشید که روشنایی ارغوانی پیش از طلوع خورشید در بامدادان بوده است. ولی خود آهن یا هماتیت و برخی از سایر فلزات هم در صورتی که در معرض میدانهای مغناطیسی قرار داشته باشند می توانند خاصیت مغناطیسی پیدا کنند.

این تعریف همچنین توضیحی در مورد اجسامی مانند ۲ام۱۲۰۷بی که دور کوتولههای قهوهای میگردند، نمیدهد. این حلقه ها عبارتند از گاله، لووریه ، لاسل، آراگو و آدامز است. مدار آن دایره ای، و موازی با استوای زحل است. دوما، چگونه و با چه روشی گرما در هستههای درونی سیاره ایجاد شده است؟ اما در مطالعه جدید خود، زمین شناسان رابرت کرادوک و رالف لورنز نشان می دهند که بارندگی در گذشته وجود داشته است – و آنقدر سنگین بوده که سطح سیاره را تغییر دهد. سومین قمر که بعداً لاریسا نام گرفت، برای اولین بار توسط هارولد جی رایتسما، ویلیام بی.

در تایتانیک «کشتی که خدا هم نمیتواند آن را غرق کند (شعار تبلیغاتی تایتانیک برای جدب مسافر)» در اولین سفر دریایی با برخوردی ساده با یک کوه یخ برای همیشه منهدم میشود. می توانید اولین قمر کشف شده را نام ببرید؟ در همین حال، غول گازی با نام سرگرم کننده دارای جرمی 14.5 برابر زمین است. آژانس فضایی هند خبر از ماموریتی به نام “Shukrayaan-۱” داده است که به بررسی ترکیبات شیمیایی جو زهره خواهد پرداخت. وقوع دو فاجعه بشریت را تهدید میکند و هر دو ناشی از تجمع ترکیبات کربن در جو است؛ یکی نازک شدن لایه ازون که عمدتاً به واسطه وجود کلروفلویورو کربنها است و دیگری پدیده گلخانه که به خاطر حضور متان، کلروفلویور و کربنها و سرآمد همه کربن دیاکسید است.

رنگ سبز آبی از جذب نور قرمز توسط گاز متان در اتمسفر عمیق، سرد و فوق العاده شفاف اورانوس ناشی می شود. اتمسفر سیاره زهره چگونه است؟ حجم اورانوس حدود 70 برابر سیاره ی زمین است.اورانوس مانند زهره و پلوتو حرکت وضعی خود را در جهت عقربه های ساعت انجام می دهد ولی زاویه ی انحراف مداری ان یک نمونه ای در منظومه ی شمسی است. آنها می گویند که داده های جوی جدید برای غول های گازی نشان می دهد که کربن به شکل کریستالی خیره کننده اش فراوان است. زمانی که ابن سینا ۱۸ سال سن داشت، نوح پسر منصور سخت بیمار شد و ابن سینا برای درمان اون فراخوانده شد، پس از آن که ابن سینا نوح را درمان کرد، به عنوان پاداش اجازه یافت که در کتابخانه منصور به تحقیق بپردازد و این فرصت باعث شد تا ابن سینا به بسیاری از کتب با ارزش و کم یاب دست یابد.

هنگامی که لایههای زمین در هنگام عبور از کنار یکدیگر با هم برخورد میکنند تا کوهها را بسازند، در داخل یکدیگر فرو میروند، به هم سابیده میشوند یا شکافته شده و از هم جدا میشوند زمین لرزه رخ میدهد. مانند زحل ، مشتری و نپتون ، اورانوس نیز یک گوی بزرگ از گاز است که اغلب به آن یک جهان غول پیکر یا گاز می گویند. اما در واقع سومین سیاره بزرگ منظومه شمسی است و تقریباً چهار برابر پهنای زمین است. این تقریباً چهار برابر بزرگتر از قطر 7,926 مایلی (12,756 کیلومتری) سیاره ما است.

ابرهایی ضخیم سطح این سیاره را پوشش داده اند. متان اورانوس را آبی می کند. از سطح اروپا ، مشتری 24 برابر بزرگتر از ماه در آسمان ما ظاهر می شود. میدان مغناطیسی اروپا سطح خود را از تابش های مرگبار مشتری محافظت می کند. نقشه های به دست آمده نشان دادند که ونوس نیز مانند سیاره عطارد سطح نسبتا پست و بلندی دارد. او حتی به دور از چشم همسرش وسایل قدیمی و عتیقه عمارت را به قیمت های کم می فروشد. اورانوس نیز حلقه های کم نوری دارد.

اورانوس چند حلقه دارد؟ مکتب گشتالت عبارت است که هستی یا کل سازمان یافته ای که در آن اجزاء هر چند از هم قابل تشخیص اند اما وابسته به یکدیگرند و کلّ دارای خصوصیاتی است که به هیچ یک از اجزاء آن تعلق ندارد. یک روز در اورانوس 17.24 ساعت زمین است در حالی که یک روز در زمین 23.934 ساعت است. یک روز او به اتاق پسرش می رود و از او می خواهد بیرون برود، کامپیوتر پویا روشن است.

دیدگاهتان را بنویسید