سیاره ای برای تمام فصول نقد بازی Lost Planet 2

هر قضیهای حاکی از امری خارج از خود است که به آن «مطابَق» یا «محکی قضیه» میگویند و صدق و کذب قضیه تنها با مراجعه به همین محکی معلوم میشود. در قضایای شخصیه مانند «خورشید به دور زمین میچرخد»، تعیین محکی و مطابق قضیه و تشخیص موجود یا معدوم بودن آن دشوار نیست و در نتیجه صدق و کذب مشکل نیست. برای مثال ممکن است گفته شود این قضیه که «مریخ سرخ است»، با این واقعیت که «مریخ سرخ است»، صادق شود.

وضعیتهای امور نامتحقق دو گونه هستند: وضعیتهای اموری که میتوانند محقق شوند (وضعیتهای امور ممکن) و وضعیتهای امور ممتنع مانند «زوج بودن عدد نه». قضایای صادق به دو دسته تقسیم میشوند: قضایایی که میتوانند کاذب باشند و قضایایی که نمیتوانند کاذب باشند یعنی قضایایی که ضرورتاً صادق هستند. تکنولوژیهای بین ابعادی که آنها میتوانند استفاده کنند از چنان سطح بالایی برخوردار هستند که ما به سختی حتی میتوانیم متصورشان شویم.

سیاره پلوتون دورترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی است که بنابر تعاریف جدید، اخترشناسان از آن به عنوان سیاره کوتوله نام میبرند. آرتیمیس artimis : آرتمیس، در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون، همچنین نام شیرزنی که فرمانده نیروی دریایی کمبوجیه در جنگ بین ایران و یونان بود. شاید در بسیاری از باورهای ادبیات ایران زمین به این نکته اشاره شده است که عشق آموختنی نیست و باید آن را حاصل کرد و در درون ایجاد می شود. اگر و متفاوت باشند، باید یک قضیه وجود داشته باشد که شامل آن و شامل نقیض آن باشد اما از آنجا که هم خود قضیه و هم نقیض آن را نتیجه میدهد، یک وضعیت ممکن امور نیست.

به طور مشابه هر مجموعه بیشینه از قضایا، یک کتاب در یک جهان است. کتابها نیز مانند جهانها ویژگی بیشینه بودن را دارند: برای هر قضیه و کتاب ، یا شامل و یا شامل نقیض است. یک جهان ممکن یک وضعیت امور ممکن است ولی نه هر وضعیت امور بلکه وضعیت امور بیشینه. یعنی اگر قضیه صادق را یک شیء در نظر بگیریم و نسبت آن را با صفت صادق بسنجیم، اتصاف قضیه به این صفت بالذات یا بالعرض است. این مسئله مشابه قضایاست: یک قضیه ممکن است صادق نباشد ولی این به معنای آن نیست که قضیه وجود ندارد.

سایه زحل ماه میماس در عکس به صورت یک نقطه تاریک کوچک و مورب کمی به سمت چپ و بالای قطب جنوب سیاره ظاهر می شود. اندازهٔ آن هم اینقدر کوچک است که شاید کمی از سیارک بزرگتر باشد و يك سياره كوتوله به حساب مى آيد. يك خروجی يا برونراه فورانی آب گرمايی عبارتست از شكافی در سطح سياره زمين كه ممكن است در كف دريا واقع شده باشد، و از آن روزنه آب جوشان مركز زمين را با فشار به بيرون فوران ميدهد.

انسان، در اتمسفرسمي اين سياره، احساس خفگي مي كند و در گرماي فوق العاده بالاي آن مي پزد و ممكن است در اثر فشار بيش از حد اتمسفر متلاشي شود. حداقل یک کتاب وجود دارد زیرا به ازای هر جهان ممکن و قضیه ، یا و یا نقیض آن را نتیجه میدهد و حداکثر نیز یک کتاب وجود دارد؛ فرض کنید برای یک جهان دو کتاب و وجود دارد. فرض کنید که و دو وضعیت امور باشند. اشیا یا افراد در جهانهای ممکن وجود دارند، مانند سقراط که فقط در برخی از جهانهای ممکن وجود دارد نه همه آنها، یا برخی دیگر مانند عدد هفت که در هر جهان ممکن وجود دارند.

قضیه کانتور ریاضیدان است»، صادق است اما اگر اشیا به گونه دیگری باشند میتواند کاذب باشد، کاذب ولی نه ناموجود. اگر این قضیه صادق باشد، جهان ممکنی هست که در آن شیئی متمایز از هر شیء که در هست، وجود دارد. جهانهای ممکن از یک سو ابزاری قدرتمند برای ارائه یک سیستم استنتاج منطق وجهی است و از سوی دیگر، کارکرد متافیزیکی آن که موضوع این مقاله نیز هست، ناکامی دیرینه تجربهگرایی را در تبیین مفاهیم وجهی با استناد به ماهیات موجودرفع می کند؛ در این بخش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ماهیت جهانهای ممکن چیست و آیا میتوان برای مفهوم جهانهای ممکن و به طور خاص دریافت پلنتینگا از آن، معادلی در فلسفه اسلامی یافت.

یک وضعیت امور، شیئی انتزاعی از نوعی خاص است. پلنتینگا برای تبیین جهانهای ممکن، نوعی رویکرد افلاطونی مبتنی بر پذیرش ثبوت امور انتزاعی را اتخاذ میکند. حال با تلفیق میان نظریه مجموعهها و چهارچوب جهانهای ممکن، روشی برای تبیین مفاهیم وجهی به دست میآید. بنابراین مفهوم اصلی در تبیین متافیزیکی پلنتینگا از جهانهای ممکن، وضعیتهای امور است. 9 هستیشناسی پلنتینگا، بر مفهوم وضعیتهای امور (States of affairs) استوار است. یک وضعیت امور یا بالفعل و محقق است و یا نیست. بر این اساس، یک قضیه حقیقیه مانند «انسان فانی است»، بر اساس عطف چندین قضیه شخصیه تبیین میشود؛ یعنی این قضیه، حاصل عطف منطقی تمامی مصادیق مفهوم انسان در تمامی جهانهای ممکن است.

اموری به عنوان جهانهای ممکن وجود دارند و هر وضعیت امور یا قضیه ، ممکن است اگر و تنها اگر جهان ممکنی باشد که شامل باشد. در دمای منفی ۱۸۰ درجه سانتیگراد، تنها به هیدروکربنهایی همچون اتان و متان امید «مایع» بودن بر سطح این جهان دوردست میرود؛ همان ترکیباتی که به جو تایتان نیز رنگ زرد بارزش را بخشیدهاند. بلکه شیء کاملاً متفاوتی است که در نگاه فردی بیتجربه ممکن است دقیقاً شبیه به همان چیزی باشد که ما کشف کرده و آن را طلا نامیدهایم» (Kripke, 1980, pp. در سال 1977، این حلقهها در مسیر نور یک ستاره قرار گرفته و بدین ترتیب کشف شدند.

یک قضیهی در یک وضعیت امور صادق است اگر ممکن نباشد که بالفعل و کاذب باشد. آنگاه میگوییم از جلوگیری میکند، (Preclude) اگر و تنها اگر ممکن نباشد و هر دو تحقق یابند. به طور کامل شامل است اگر و تنها اگر، شامل باشد ولی شامل نباشد. شامل (Include) است اگر و تنها اگر تحقق ، تحقق را نتیجه دهد. سلاح ها ابدا متنوع نیستند و در هر مرحله با سلاح هایی برخورد می کنید که بار ها و بار ها در مراحل قبل مورد استفاده قرار می گرفتند.سلاح هایی که در اختیار بازی کن قرار می گیرند شامل :مسلسل .

دیدگاهتان را بنویسید