اطلاعات مختصری در مورد سیارات سیارات منظومه شمسی. سیارات کوتوله منظومه شمسی

تعریف رسمی ارائهشده در سال ۲۰۰۶ تنها در مورد اجسام واقع در منظومهٔ خورشیدی است، در حالی که تعریف ۲۰۰۳ سیارات پیرامون ستارگان دیگر را نیز شامل میگردد. میانگین چگالی آن ۱٫۳ گرم در سانتیمترمکعب میباشد که اندکی از چگالی آب بیشتر است. وقتی که صفحات به داخل پوسته زمین کشانده میشوند، پس از گرم شدن، آب و گازهایی که در سنگها گیر افتادهاند، از طریق دریچههای هیدروترمال در کف اقیانوسها به بیرون نشت میکنند. امروزه میدانیم که گرانش در مریخ یک سوم زمین است و یک روز مریخ در واقع معادل 25 ساعت است. فیثاغوریها در سده ششم و پنجم پیش از میلاد نظریهٔ سیارهای مستقل خود را ارائه داده بودند، که متشکل از زمین، خورشید، ماه و سیاراتی بود که به دور یک آتش مرکزی واقع در مرکز جهان در گردش هستند.

در سده دوازدهم ابن باجه دو سیاره را به شکل دو لکه تیره روی خورشید مشاهده نمود که بعدها در سده سیزدهم، اخترشناس رصدخانه مراغه، قطبالدین شیرازی، متوجه شد که آنها گذر تیر و گذر ناهید هستند. در سده یازدهم، ابن سینا متوجه پدیده گذر ناهید شدهبود و چنین نوشت که ناهید حداقل گاهی زیر خورشید قرار میگیرد. برخی از دانشمندان و بسیاری از نویسندگان داستانهای علمی ـ تخیلی، مریخ را سیارهای پیر، یعنی صورتی از زمین در آینده دور، تصویر میکردند. در صورتی دمای هوا، آلودگی هوا و رطوبت چه تاثیری روی سرایت بیماری کوید ۱۹ دارند؟ این نظریات در سده دوم عصر حاضر کتب المجسطی نوشته بطلمیوس به اوج میرسد.

مشتری از نظر تعداد قمرها در رتبهی دوم منظومهی شمسی و پس از زحل قرار میگیرد (با ۸۲ قمر)؛ اما طبق جدیدترین پژوهشها، ستارهشناسان کانادا شواهدی مبنی بر وجود ۴۵ قمر کوچک در مدار مشتری پیدا کردند و بر اساس حدس و گمانها، تعداد قمرهای این سیاره میتواند به ۶۰۰ عدد برسد؛ اما هنوز به مرحلهی تأیید و رصد نرسیدهاند.بهطور کلی از بین ۷۹ قمر تأییدشدهی مشتری، چهار قمر بزرگ گالیله از شهرت بیشتری برخوردار هستند. در سده بیستم پلوتون کشف شد.

با کشف اجسام بیشتر در منظومه شمسی و اجسام بزرگ در اطراف ستارگان دیگر که در خلال نیمهٔ دوم سده بیستم رخ داد، بحثهایی دربارهٔ این که چه چیزی را باید سیاره دانست، آغاز شد. تلاش او برای اثبات اینکه هیچ چیزی در یک جهانِ بیتفاوت با بینهایتِ دنیاهای موازی اهمیت ندارد به خاطر این است که در غیر این صورت مجبور خواهد بود تا کارِ سختِ گلاویز شدن با تروماهایش، پردازش کردن آنها و بهبود پیدا کردن را انجام بدهد. در سده نوزدهم اخترشناسان به تدریج متوجه شدند که اجسامی که به تازگی کشف شده بودند و برای تقریباً نیم سده به عنوان سیاره طبقهبندی شدهبودند (مانند سرس، پالاس و ۴ وستا)، با سیارات سنتی شناخته شده بسیار تفاوت داشتند.

بگذارید پیش از تحلیل این مدل ، نکته ای خدمتتان عرض کنیم که شاید امروزه بسیاری از آن به تعبیر غلط یاد کرده اند. در سده نخست پیش از میلاد، در دوران هلنیستی، یونانیها شروع به ابداع مدلهای ریاضی خود برای پیشبینی موقعیت سیارات نمودند. دوره خود را در یکسال به پایان میبرد و زودیاک را مانند سیارههای بالای خود، هم عرضی و هم طولی طی میکند و در هر سمتی از خورشید که باشد بیشتر از دو نشانه از آن فاصله ندارد.

دایره زیری بعدی توسط Πυρόεις (پایروئیس) اشغال شده که سیاره مارس نامیده میشود و ماننده دو سیاره بالایی خود همان دور را در چهار و بیست ماه تمام و به نظر من منهای شش روز طی میکند. این که در گزارشهای منتشر شده در مورد کشف اجسام جدید بزرگ کمربند کویپر، به این اجسام کشف شده عنوان سیاره اطلاق میشد (بهطور خاص اریس)، در واقع زمینهساز ارائه تعریف ۲۰۰۶ IAU برای سیاره شد. دمای زمین در همه جای زمین یکسان نیست؛ گرمترین نقاط زمین نزدیک استوا واقع شدهاند و دمای آنجا به °۵۷٫۷ سانتیگراد نیز میرسد، اما قطب جنوب در جنوبگان سردترین نقطهٔ زمین است و دمای آنجا تا °۸۹- سانتیگراد میرسد.

انسان جزو عالم است اما بدون او عالم، کامل نمی­تواند بود.در سلسله مراتب آفرینش عالم جسمانی، از ازدواج افلاک با طبایع فرزندان سه گانه متولّد می شوند،بنابر این بدون این جزو که مقصود آفرینش است،عالم کبیر صورت کاملی نمی­تواند داشته باشد، با این حال عالم کهین و عالم مهین در دوقطب متقابل قرار می­گیرند.عالم کهین مُدرک و فعّال است و به شناسایی عالم می­پردازد و آن را در راه اهداف خود؛ بویژه هدف رسیدن به حضرت صانع حکیم سامان می­بخشد،«دانایان مردم را عالم کهین گفتند و مردم رنج و راحت را شناسنده است»(همان،1359 :187)در حالی که عالم مهین،انسان را نمیشناسد و نمی­تواند او را تغییر دهد؛بدین ترتیب عالم صغیر را بر عالم کبیر برتری می­نهد.

بسیاری از قمرهای غولهای گازی ویژگیهایی شبیه به سیارههای سنگی و سیارات کوتوله دارند و برخی از آنها برای امکان حیات احتمالی (بویژه اروپا) مورد مطالعه قرار گرفتهاند. او در «آریابهاتیابهاسیا» که گزارشی در مورد «آریابهاتیا» ی آریابهاتا بود، مدلی پیشنهاد داد که در آن تیر، ناهید، بهرام، مشتری و کیوان به دور خورشید میگردند و خورشید به دور زمین میگردد؛ شبیه به مدل تیکویی که بعدها توسط تیکو براهه در اواخر سده شانزدهم ارائه شد.

این سیاره نیز همان دور دوازده نشانهای را در دوازده سال انجام میدهد و در طول دوره خود تغییراتش شبیه به ساترن است. زیر آن و نزدیکتر به زمین، سیاره ژوپیتر حرکت میکند که در زبان یونانی به آن Φαέθων (فایتون) میگویند. گفته میشود که فیثاغورث یا پارمنیدس از نخستین افرادی بودند که فهمیدند ستارهٔ عصر(هسپروس) و ستارهٔ صبح(فسفروس) یکی هستند(آفرودیته که متناظری یونانی برای ونوس رومی است). یکی از دلایل مخالفت این است که اغلب تعیین فرایند شکلگیری امکانپذیر نمیباشد؛ مثلاً سیارهای که از روش برافزایش شکلگرفتهاست، ممکن است از منظومه به بیرون پرتاب شده و به شکل غوطهور آزاد درآید، و به همین ترتیب یک کوتول نیمه قهوهای که خودش از روش فروریزی ابر به وجود آمده، ممکن است در مداری به دور یک ستاره به دام بیفتد.

مول.اپین یک جفت لوح به خط میخی مربوط به سده هفتم پیش از میلاد است که حرکات خورشید، ماه و سیارات را در طول سال ترسیم میکند. سرعتی که او بازی می کند با بقیه فرق می کند. با در نظر گرفتن اندازه آنها را با خط تیره مشخص می کنیم. جیم کاستینگ از دانشگاه ایالتی پن در این باره می گوید: ” صادقانه بگویم، این تنها سیاره ای است که یافتن آن مرا به هیجان آورده است” و ادامه می دهد : ” این سیاره یک کاندیدای واقعی و درجه یک برای میزبانی حیات می باشد” . از مهمترین این شواهد می توان به “کانال های طغیان” اشاره نمود.

پس از بحث بسیار و یک پیشنهاد مردود، اکثریت افرادی که در جلسه باقی ماندند برای رسیدن به یک توافق رایگیری کردند. Template:Spaceflight. دریافتشده در ۲۰۱۱-۱۲-۲۰. دریافتشده در ۷ نوامبر ۲۰۱۳. از میان آنها بیش از ۱۰۰ سیاره هماندازهٔ زمین هستند که فاصلهٔ ۹ تای آنها از ستارههایشان به اندازهٔ فاصلهٔ زمین از خورشید، یعنی در محدودهٔ کمربند حیات است. معیارهای اساسی شناسایی یک سیاره را میتوان به این شرح خلاصه کرد: هر جرم آسمانی که (مستقیما) گرد ستارهای حرکت کند، ستاره یا شبه ستاره نباشد و آنقدر بزرگ باشد که گرانش خود آن ، موجب شود که شکل کروی داشته باشد، سیاره است.

دیدگاهتان را بنویسید