آیا در اورانوس و نپتون بارانی از الماس در حال بارش است؟

اورانوس یک قانون کهنه را زنده کرد: قانون بده (Bode) که اندازه و فاصلهی سیارات از خورشید را بر حسب یک رابطهی ریاضی بیان میکند. به نظر نمیرسد ویژگیهای فیزیکی سادهای مثل جرم، اندازه یا چگالی کمکی به دستهبندی اجرام گرد بکنند. برای مثال سیارکهای گروه تروجان همگی در مدار مشتری به گرد خورشید میگردند ولی همهی آنها تحت کنترل جاذبهی مشتری اند. چون برای مثال سیارک پالاس با چگالی 2.9 گرم بر سانتیمتر مکعب شکلی نامنظم دارد ولی قمر انسلادوس با چگالی 1.61 گرم بر سانتیمتر مکعب نه تنها گرد است، بلکه کروی است.

تنپوشی زرین پیكرش را میپوشاند، در دستش دستآویزهای گرانبها و در گوشش گوشوارههای زرین دارد و بر گردنش سینهریزی از گوهر آویخته است. تصمیمگیری دربارهی اینکه چه اجسامی گرد اند یا چه اجسامی بر اثر نیروی گرانش خودشان شکل گرد پیدا کردهاند کار سادهای نیست. کیفیت رنگزاهای مصرفی بر روی مواد اولیه (الیاف، نخ و پارچه) در فرایند رنگرزی و تکمیل کالای تولیدی در کارخانه، تا چه میزان تحت کنترل و نظارت مدیران مربوط قرار میگیرد. اما اکنون بنا بر تعريف نوین اتحادیه بینالمللی اخترشناسی یک سیاره کوتوله و همچنین به عنوان نمونه نخست از رده جدید اجرام فرا نپتونی به شمار میرود.

همچنین در سورۀبقره، آیه 22 میفرماید: «والذی جعل لکم الارض فراشأ بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقأ لکم» آن خدایی که زمین را چون فرشی بگستراند آسمان را چون بنایی برافراشت و از آسمان آبی فرستاد و بهوسیله آن از زمین هرگونه ثمره ایی برای شما بهعنوان روزی برویاند. که در ادامه به بیان سنتوریهای او و بررسی انطباق آن با حوادث گذشته میپردازد و همچنین پیشگوییهایی نیز برای آینده دارد.

یکی از نقاط قوتی که جونو نسبت به فضاپیماهای قبلی دارد، مدار آن است. توجه داشته باشید که لکهها یا نقاط تاریک یا روشن، نسبت به مناطق یا کمربندهایی که پذیرای آنها هستند، قابل توجه هستند. آنها عقیده دارند که معنی «پاک کردن منطقهی اطراف مدار» که ویژگی سوم یک سیاره است چندان واضح نیست. از 1992 که اولین جرم در کمربند کوئیپر کشف شد تا کنون بیش از 800 جرم در این ناحیه از منظومهی شمسی شناخته شده است.

سال پیش مسئله برای پلوتون وقتی حیاتیتر شد که جرم کوئیپر 2003 VB12 (معروف به سدنا، Sedna) پا به خانوادهی منظومهی شمسی گذاشت. این حلقه معروف به “آدامز” دارای سه بخش منحنی غیر عادی به نام های «آزادی، برابری و برادری» است که از بقیه قسمتهای آن روشن تر و متراکم تر است. در سده چهارم، شاهد به وجود آمدن چند متکلم مشهور و معروف هستیم. در اواسط سده پانزدهم میلادی، پادشاه اینکا به نام Pachacuti Inca Yupanqui از سمت شمال شروع به پیشروی در حوزه دریاچه تیتاکاکا نموده و مدتی بعد در زمان شاه دیگر اینکاها به نام Huayna Capac، منطقه تیاهواناکو جزو مستملکات امپراتوری اینکا گردید.

بر اساس این تعریف کمیتهی تعیین ماهیت سیارات پیشنهاد کردهبود که سرس، پلوتون و قمرش کارن و سدنا در فهرست سیارات منظومهی شمسی قرار بگیرند. موضوع دیگر سیارات فراخورشیدی بودند. در نهایت این نظر مورد موافقت همهی اعضا قرار نگرفت و در جلسهی IAU 474 نفر از اخترشناسان دربارهی ماهیت یک سیاره و آنچه که یک سیاره را از صخره یا اجرام ریز منظومهی شمسی متمایز میکند رأی دادند و تصمیم گرفتند به جای اینکه دهها جرم دیگر را به فهرست سیارات منظومهی شمسی وارد کنند، فقط پلوتون بیچاره را از مقامش عزل کنند. به این ترتیب تعداد سیارات به 12 عدد میرسید.

از عجایب این ستاره: ظاهر شدن رنگهای عجیب و جالب توجه در سطح آن است. مدیر پروژهی افقهای نوی ناسا در میان این افراد است. منشأ این الماس ها متان است، با توجه به فشار و حرارت درونی زیاد در این دو سیاره مولکول های متان ابتدا مى شکنند و به اتم هاى کربن و هیدروژن تبدیل مى شوند. دو نوع از کوارک ها در اتم ها، هر یک از داشتن یک شارژ الکتریکی کسری وجود دارد. مدار سدنا بیاندازه کشیدهتر از مدار پلوتون است طوری که در نزدیکترین فاصله از خورشید به 76 واحد نجومی (AU، هر واحد نجومی فاصلهی متوسط زمین از خورشید و تقریبا معادل 150 میلیون کیلومتر است) و در دورترین نقطهی مدارش به فاصلهی 526 واحد نجومی از خورشید میرسد.

رنگ زحل زرد است و 96 برابر زمین سنگینتر است در حالی که حجم آن 7/743 بیشتر از زمین است . بزرگی زحل با 764 کره ی زمین برابری می کند. آنتوان می گوید این بزرگتر همه چیز را می فهمد حتی کتاب هایی که به زبان بچه ها و برای بچه ها نوشته شده است، اما باز هم در امضای تقدیمی، کتابش را به لئون ورث- موقعی که یک پسر بچه بود تقدیم می کند. جایی که میمونها همانند انسانها گرد هم میآیند و حرف میزنند نباید مکان زیبایی باشد، حتی شاید ترسناک یا چندش آور باشد!

این بازی متاورسی در هستی فارسایت (Farsite Universe) رخ میدهد؛ جایی که بازیکنان نقشهای مختلفی دارند و منابع مختلفی را در جریان کاوشهای خود در کهکشان برای ساخت NFT، جمع آوری میکنند. در این بازی شما نقش یک معمار را برعهده دارید که در گروه به عنوان فرد اصلی گروه شناخته میشوید و باید افراد گروه را زنده نگه دارید. سیاره هر جسمی است که به دور خورشید میگردد و جرم اصلی در منطقهاش محسوب میشود. وقتی ویلیام هرشل در 1781 به دنبال ستارههای دوتایی میگشت جرمی را در صورت فلکی ثور دید که ابتدا تصور میکرد یک دنبالهدار است.

طبق تعریف سیاره وقتی منطقهی اطراف مدارش را جاروب کرده است که هر جرم دیگری در آن منطقه یا قمر سیاره باشد یا تحت کنترل نیروی گرانش آن سیاره قرار داشته باشد. به زودی همه قبول کردند که جرم تازه سیارهی هفتم منظومهی شمسی است و نامش را اورانوس نهادند. به هرحال حتی سالها پس از مرگ هرشل این طبقه بندی را همه قبول نداشتند. با ادامهی این کشفها ویلیام هرشل پیشنهاد کرد که این اجرام جدید در دستهای جدا از سیارات طبقه بندی شوند. فرضیهی شکلگیری سیارات بیان میکند، نیروی گرانش یک سیاره یا یک پیشسیاره (سیارهای در حالت شکلگیری) با گذشت منطقهی اطراف مدارش را جاروب میکند.

فکرش را بکنید چه کسی میتوانست نام تمامی سیارات منظومهی شمسی را از حفظ باشد. 18دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟ راستش این که هیچ اجماعی بر سر مناسب و درخور بودن این مجموعه از تصمیمها و اجراها نباشد، کاملا ممکن و تقریبا اجتنابناپذیر است (این مسئله در ذاتِ پیچیدهی تاریخی و سیاسی روندی مثل این موضوع وجود دارد). این بعدها به عنوان مدل پودینگ آلو شناخته شده است. دانشمندان به این نتیجه رسیدهاند که زهره منطقیترین کرهای است که میتوان به عنوان گزینه بعدی برای زندگی در نظر گرفت. الان جزئیات این ماموریت مثل اینکه محل فرود کجا است توسط شما و همکارانتان توصیه میشود؟

کمربند کوئیپر منطقهای است دورتر از مدار نپتون که پیشبینی میشود شامل هزاران جرم کوچکی باشد که از ابتدای پیدایش منظومهی شمسی به همراه خود سیارهی نپتون به آن محل رانده شدهاند. اخترشناسان تا پیش از کشف اورانوس قانون بده را بیمعنی میپنداشتند(این قانون امروزه هم بی معنی تلقی میشود و صرفا از نظر تاریخی اهمیت دارد) ولی اورانوس درست در محلی کشف شد که قانون بده پیشبینی میکرد سیارهای آنجا باشد.

اولین کاوشگری که اولین بار از کنار مشتری رد شد و خطرناک بودن کمربند مشتری را نشان داد، پایونیر ۱۰ بود. اما در قانون بده یک مشکل وجود داشت، این قانون پیشبینی میکرد که میبایست سیارهای بین مریخ و مشتری وجود داشته باشد، ولی تا آن زمان چنین جرمی کشف نشده بود. احتمالا وجود سولفور و فسفر در کریستالهای آمونیاک منجر به ایجاد چنین رنگی در این نقطه می گردد. پیش از این مایک براون از MIT یک سیاره را چنین تعریف کرده بود: «سیاره به هر جسمی در منظومهی شمسی میگویند که جرمش از مجموع جرمهای دیگر اجرامی که در مدار مشابه به مدار آن دور خورشید میگردند بیشتر است».

اجرام کوچک منظومهی شمسی: هر جسم دیگری که در دستهبندیهای گفته شده جای نگیرد یک جرم کوچک منظومهی شمسی محسوب میگردد. هیچکدام از این 800 جسم در حد و اندازههای پلوتون و حتی قمرش، کارن، نبودند. مشکل همینجا تمام میشد اگر منظومهی شمسی هیچ جسم دیگری نداشت. از این پس منظومهی شمسی هشت سیاره دارد. بنابراین هشت سیارهی منظومهی شمسی: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون هستند. این بار نیز او موفق شد و آواتار او توانست با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون دلار، به فروش بیش از دو میلیارد و نیم دلار دست یابد و رکورد یک میلیارد و هشت صد میلیون دلاری تایتانیک را پشت سر بگذارد.

پیشنویسی که به جلسهی IAU رسید بیان میکرد که یک سیاره جسمی است که به دور خورشید میگردد و آن قدر جرم دارد که بر اثر نیروی گرانش خودش شکلی کروی داشته باشد. سرعت باد خورشیدی پس از برخورد با اولین بخش مغناط سپهر یعنی مغناط خم به یکباره از 400 کیلومتر بر ثانیه به 250 کیلومتر بر ثانیه کاهش می یابد . اگر به زیر لایه ها خارجی گازی و ضخیم آنها دست پیدا کنیم، می بینیم که در واقع سیاره های غول آسایی هستند که سطح خاکی ندارند. من به وجود اموری که ممکن است آنها را راههایی که چیزها میتوانند باشند بنامیم باور دارم.

دیدگاهتان را بنویسید