آتشفشان های فعال ایران

وان گرفتن کتاب به صورت عمودی بالای عطف ان ، وگشودن کتاب بدون انتخاب است. شخصی معتبری حکایت می کرد که روزگاری از خشم وفا دارخان ( صدراعظم ) متواری ( فراری دربدر) بوده است. با تسبیح هم فال می بیننند: چنان که در موضوعی نیت می کنند و انگشت را روی تسبیح می گذارند وبا شمردن دانه ها از همان محل پی به کیفیت ( منفی یا مثبت بودن) موضوع می برند. انان همچنان به پیشگ.یی از طریق ستاره شناسی وانواع فال بینی ورمالی باور دارند.

شمار چنین افراد مقدس اکنون روبه فزونی است وغفلت مردم باعث می شود تا به این افراد نسبت کراما ت بدهند ومعتقد باشند که انان از موهبتی برخوردارند که وقایع را پیش بینی کرده و اینده را می بینند. سخن اورا به یاد داشتم ومی خواستم نظر دیگر بزرگان را هم بدانیم ، با تعجب دریافتیم که پیشگوی اودرنتیجهء فال بینی با تیر بوده است . قرعه کشی با تیر شیوهء دیگر طالع بینی است. رد تقاضا ی دخیل صدمه ای بر شاءن و مقام صاحبخانه است .

تنها تقوایشان انان را به چنین درجه ای رسانیده بود. ارامگاه چنین اشخاص مقدس یا اماکنی که به خاطر زندگی فوق العاده وکا رنامه های انان شهرت یافته است هنوز هم مقدس ومورد احترام است. افغانان به خواب دیدن ، تعبیر ان وارتباط اش با رخداد های زندگی نیز عقیده دارند. برخی درشهر ها زندگی زاهدانه دارند وگروهی در شهر ها معتکف ومشغول عباد تند. در کا رهای حکومت ازادانه گفت وگو داشتند وکارهای ناپسند حکومت وملت را نکوهش می کردند.

است، یا آمارگیری ناقص و یا حتی بر اغراض سیاسی، و از همین نظر است که تعداد جمعیت این کشور از سوی منابع و مراجع مختلف با رقمهای بسیار متفاوت ارایه شده است که ما در این جا درصدد بیان آنها نیستیم اما با توجه به فقدان آمار علمی و تلفات سنگین بیست و چند ساله جنگ میتوان گفت که تعداد جمعیت این کشور امروز بین 20 تا 17 میلیون نفر میباشد که از این تعداد حدود 4 میلیون آن آواره و خارج از کشور میباشند. شاید نام هفتاد و دو ملت هم برای این کشور هزار رنگ کم باشد، اما «هندوستان» با داشتن زبانها، گویشها، دینها و سنتهای مختلف سرزمینی عجیب است که سفر به آن حتما میتواند جذابیتهایی به همراه داشته باشد.

ازینرودرنامگزاری این اثر باید صرف بالای یک فرضیه اتکا نگردیده، بلکه محتوی آن ازنگاه پس منظر تاریخی واعتقادات مذهبی مردمان این خطه مطالعه گردد و همچنان جستجو شود که آیا گادی چهاراسپه زرین طوریکه عده ئی ازکارشناسان موزیم برتانیا معتقدند همراه با زیورات وسکه های شاهان هخامنشی ازفارس وبین النهرین به باخترآمده ویا براساس باورها و اعتقادات مردمان باختروحوزه ثقافتی آکسوس (سواحل رود آمو) ایجاد گردیده است ؟ با ما همراه باشید.

با این همه ، برخی از ماجراجویان از ان گذشته وبه باغی وارد شده اند که همانند ان را ندیده بودند. دیگر سلسلهٔ سلیمان که در امتداد رود سند بجهت جنوب ممتد میشود و به بلوچستان و سواحل اقیانوس هند میانجامد و راههای اصلی سرزمینهای مجاور نجد پامیر یعنی افغانستان و پنجاب و ترکستان و کاشغر و ایران همه از میان همین سلسله کوههاست. همه افغانان به کیمیاگری وجادوگری باور دارند وهندوان را دراین دو پیشه بسیار ماهر می پندارند. هنگامی که از این مرزها تجاوز گردد، ناگزیر خساراتی را برای افراد و یا جامعه بار می آورد.

محمدی ادامه داد: منطقه تفرجگاهی صفه به عنوان دوقلوی زایندهرود است و میتواند به عنوان عضوی از خانواده اصفهانیها بار زاینده رود را به دوش بکشد. اين مسجد بعدها به نام هايي چون مسجد الدرع ، مسجدالبدائع و مسجد الشيخين خوانده مي شد.عنوان درع بدان دليل است که رسول خدا صلي الله عليه وآله در آنجا درع و زره پوشيد. افغانان که از سوی به غیبگویی باوردارند ، نیازی از سوی به غیبگویی باوردارند ، نیازی به چاره سازی وتدبیر در برابر وقایع نمی بینند و در هرکاری ( توکل به خداوند (ج) را پیشه می سازند. چمنهای سبز، درختسانها، جاهای خوش اب وهوا، جوی های زلال ، هزار رنگ گلهای خوشبو وزیبا، میوه های خوشبو ونوای موسیقی منظرهء فوق العاده ای را ساخته بودند که تنها بهشت موعود می توانست با ان برابری کند!

حتی طبقات بالا هم به انان چنین عقیده ای دارند. بلکه ساده لوحی انان را نشان میدهد. بلکه تنها ان قانون است که دخیل را در حمایت صاحبخانه در می اورد. خشم اوبر مهمان نیست بلکه برکسی است که مهمان را وادار به رفتن کند. داستان لطیفی است که باری شخصی درلاهور پس از خلع شاه زمان واشوبها یی که پیش امده بود، از دیوان حافظ فا ل گرفت ونیت اش این بود که سرانجام کدام یک از پسران تیمور به تخت شاهی خواهند نشست ؟

از نوشتههای کهن استفاده میشود که این محله را قبل از حکومت صفوی، باغ کاردان و «طراز آباد» مینامیدهاند و در عهد صفویه و پس از آن گاهی «خواجو» و زمانی «خواجه» گفته شده است. هرکس ، بدون تفاوت می تواند ازاین حق استفاده کند. برای یک افغان تحقیر امیز ترکاری ازاین نخواهد بود که یکی مهمان را ازخانهء او بیرون ببرد. دشوارتر ازان رسمی است که بانویی چادرش را به منزل یک افغان می فرستد واز او برای خود ویا خانواده اش یاری می خواهد. درنزدیکی قندهار غاری است که انان را غار جمشید می گویند. انان نزدهمه محترم بودند، حتی شاه هم تا اصرارنمی کردند، درحضورشان نمی نشست ومعلوم بودکه به چنین احترامات وقعی نمی نهادند.

از تحقیقات ران ویت مدت زیادی نگذشته بود که در ۲۵ نوامبر سال ۱۹۷۸، وقوع زمین لرزه ای در محل، باعث شد تا کشتی مزبور به طور شگفت آوری از دل کوه بیرون بزند و سطح زمین اطرافش را به بیرون براند. صاحبخانه تنها هنگامی از پذیرش مهمان دخیل خود داری می کند که یا از هر مداخله ای ناتوات باشد ویا وجود شرایطی ، مداخلهء اورا ناموجه سازد. هم برای تفاءل به کار می رود . 67 تن تخم اصلاح شده ،1135 تن کود کیمیاوی از طرف بریتانیه برای 32438 دهقان توزیع میگردد. اما سه تن از پیرانی را در پشاور میشناختم .

درههای بیشمار در دامنه این کوه به وجود آمده که معروفترین آنها از این قرار است: دره واخان، شغنان، منجان، جرم، درایم، کشم، ارسج، فرخار، دره اشکمش، خوست، فرنگ، سمندان، اندراب، دره باجگاه، دره خنجان، دره والیان، دره کیان، دو آب و سر اب در شمال و از طرف جنوب دره پنج، دره نور، دره کرم، دره پشال، باندول، اشپی، اسکین، پنجدره نجراب، دره هزاره، بازارک، پاران ده، شتل، سالنگ، اشاوه، شکاری، کپچاق، چهارده بامیان، سیغان و کهمرد. بلندترین کوه جهان قبل از کشف کوه اورست چه بود؟

یکی از بومیان شصت سالهء پشاور روزگاری اسیر عشق دختری از اهالی پونه شده بود. رسم یوسفزیان – که بی قانون ترین قبایلند – مثال خوبی از احترام به اماکن مقدسه است . دخیل شدن ( ننواتی) یک رسم ویژهء افغانی است . یک وزیر فارسیوان او میگفت ، دلایل قوی دارد که دراین نبرد شاه شجاع پیروز میشود . این رسم چنان قوی است که فردی که بیم دارد بزودیگرفتار دشمن شود به خانهء شخص دیگری دخیل میگردد واز او پناه می جوید واوهم ناگزیر می پذیرد. کسانی که به چنین اماکن پناه می برند حتی از انتقام قتل هم درامانند .

در زمان بودا شهر بامیان رونق بسیار می گیرد و یکی از شهرهای مشهور دنیا می شود. در شمار عالمان بزرگ نبودند، مگر بندرت . نبشتن كتيبهاي تاريخي در چنين بلنداي دست ناپذيري كه از پايين كوه نيز به هيچوجه قابل خواندن نيست، نشاندهندة اينست كه داريوش اين متن را نه براي مردمان روزگار خود، بلكه منحصراً براي آيندگان نوشته بوده است. باری ملاحظه میشود که باز هم تا کنون به چیزی که در انتظار آن هستیم، دست نیافته ایم، ولی این بدان معنی نیست که ما یکسره نا امید از آن باشیم که قومی را بنام پامیری نداریم. این شهر تا سال ۱۹۲۹میلادی دوشنبه نام داشت و پس از آن به استالینآباد و پایتخت جمهوری شوروی تاجیکستان تغییر نام داد.

اندکی پس از بیدار شدن گفتند کسی امده است . اگر یکی از کسی خواهشی داشته باشد ، به خانه ویا خیمهء او می رود وتا به خواهش او پاسخ مثبت ندهد ، از نشستن بر فرش یا خوردن طعام اوخود داری میکند. ابراهیم عثماناف: ما را در صد سال دیگر کسی در جهان فارس نمیگوید. در آمدهای شهرداری از عوارضات مردمی و در آمد ماشین آلات که بسیار محدود است تامین می شود و تنها اعتبار عمرانی ما از تملکات استانی است و سازمان شهرداری ها از حق سوخت هر 2 ماه یا 3 ماه مبلغی به شهرداری ها کمک می کنند .

با گرفتن استخوان شانهء گوسفند در برابر نورو معاینهء نشانهء آن آینده نگری می کنند. پاسخ: به علت وجود نمک یا آهک در خاک، برای کشاورزی مناسب نیست. بعد از اقامه نماز برای صرف شام به رستوران رفتیم. از عجایب غار حراء آن که انتهای آن کاملاً به سوی مسجد الحرام است و در دهانهی آن میتوان به سمت بیت المقدس نماز خواند. بیش از استخاره ، روزه ، نماز ودعا شرط است هنگام استخاره هم شخص باید با وضو باشد. نظارت بر ساخت و سازها یعنی اگر افراد بخواهند ساختمانی برای محل سکونت یا کسب و کار خود بسازند باید از شهرداری «پروانه ساختمان٭» بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید